Aikidoliitto

Liittotiedote 24.8.2017

Tässä tiedotteessa:

 • Suomen Aikidoliiton tasoleirit
 • Syysliittokokous
 • Ohjaajakoulutusta
 • Raportti valmennussuunnitelmia koskevasta kyselystä ja kooste sen vastauksista
 • Liiton loppukauden lisenssit ja vakuutukset

I den här infon:

 • Finlands Aikidoförbunds nivåläger
 • Förbundets höstmöte
 • Instruktörsutbildning
 • Rapport gällande förfrågning om instruktörsplaner och sammanfattning av svar
 • Förbundets slutperiod av licenser och försäkringar

Suomen Aikidoliiton tasoleirit

Kevään 2017 aikana liiton tasoleirit järjestettiin Joensuussa, Vihdissä, Turussa ja Tampereella.

Koulutuksissa kävi lähes 140 tyytyväisen tuntuista aikidokaa; siitä suuri kiitos teknisen valiokunnan liittovalmentajille.

Syksy pyörähtää käyntiin ja niin myös tasoleirikoulutus.

Kauden avaa Tenchikan ry:n isännöimänä Kuopio

https://www.aikidoliitto.fi/tapahtumat/?tapahtuma=168  ja mukaan ehtii vielä hyvin ilmoittautua!

Tasokasta liittovalmentajaohjausta on syksyllä Kuopion lisäksi tarjolla myös Pietarsaaressa https://www.aikidoliitto.fi/tapahtumat/?tapahtuma=125  sekä Vantaalla https://www.aikidoliitto.fi/tapahtumat/?tapahtuma=177

Tasoleirien keskeisenä tavoitteena on tukea jäsenseurojen dan-tasoisten harjoittelijoiden kehittymistä ja dan-graduointeihin valmistautumista.

Liiton toimisto muistuttaa, että nykyisten sääntöjen mukaisesti dan-kokelaan tulee olla ennen vyökoetta osallistunut kahdelle tasoleirille. Tasoleiri on koulutuskokonaisuus johon ei voi osallistua vain osittain

Tekninen valiokunta suosittaa tasoleireille osallistumisen alarajaksi 3. kyun tasoa.

Syysliittokokous

Suomen Aikidoliiton sääntömääräinen syysliittokokous pidetään Vantaalla 18.11.2017

Lisätietoa kokouksesta löytyy osoitteesta: https://www.aikidoliitto.fi/tapahtumat/?tapahtuma=212

Seuroista toivotaan runsasta osanottoa päättämään yhteisistä asioista.

Ohjaajakoulutusta

I-tason junioriohjaajakoulutus järjestetään kamppailuyhteistyönä 7.-8.10.2017 ja 28.-29.10.2017

Koulutuksesta löytyy lisätietoa osoitteesta: https://www.aikidoliitto.fi/tapahtumat/?tapahtuma=182

Sitova ilmoittautuminen koulutukseen tulee tehdä 24.9.2017 mennessä osoitteeseen aikido@aikidoliitto.fi

Myös ohjaajakoulutuksen (VOK) I-tason superviikonloput käynnistyvät syyskuussa. Kaikki liikunnan aluejärjestöt järjestävät yhtä aikaa alueillaan teemakoulutuksia kolmena viikonloppuna. Osallistua voi koko viikonlopun koulutukseen, yhden päivän koulutukseen tai vain yhteen teemakoulutukseen.

Seuraavat kolme superviikonloppua käydään syyskuussa ja marraskuussa (2017) sekä maaliskuussa (2018).

Lisätietoa osoitteessa: https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/koulutukset/valmennusosaaminen/

Raportti valmennussuunnitelmia koskevasta kyselystä ja kooste sen vastauksista

Aikidoliiton jäsenseuroille tehtiin loppukeväästä 2017 kysely valmennussuunnitelmista.

Kyselyn teki Reijo Rajala (Suomen Budokeskus ry) osana VOK 3 -koulutusta. Liiton toimisto avusti toimittamalla kysymyskaavakkeet seurojen yhteyshenkilöille.

Reijon työ on valmistunut ja sen pohjalta saamme odottaa artikkelia seuraavaan Aikido-lehteen.

Sitä ennen Reijon työ ”Raportti valmennussuunnitelmia koskevasta kyselystä ja kooste sen vastauksista” on kokonaisuudessaan tilattavissa sähköisesti liiton toimistolta osoitteesta aikido@aikidoliitto.fi

Liiton loppukauden lisenssit ja vakuutukset

Loppukauden (1.8.-31.12.2017) lisenssit ovat tulleet myyntiin.

Toimisto muistuttaa, että Aikidoliiton jäsenseuran jäsenellä tulee olla voimassaoleva lisenssi sekä kamppailulajit kattava vakuutus.

Aikidoliitto siirtyi vuoden 2017 alusta uuteen Suomisport-rekisteriin: 1.1.2017 lähtien lisenssit sekä tarvittaessa vakuutukset lunastetaan osoitteesta: www.suomisport.fi

Tarkemmat tiedot löytyvät osoitteesta:  https://www.aikidoliitto.fi/liitto/lisenssi/

Förbundsinfo

 • Finlands Aikidoförbunds nivåläger
 • Förbundets höstmöte
 • Instruktörsutbildning
 • Rapport gällande förfrågning om instruktörsplaner och sammanfattning av svar
 • Förbundets slutperiod av licenser och försäkringar

Finlands Aikidoförbunds nivåläger

Under våren 2017 ordnades förbundets nivåläger i Joensuu, Vihtis, Åbo och Tammerfors. Närmare 140 nöjda aikidokas besökte utbildningstillfällena; stor tack till tekniska utskottets förbundsinstruktörer för det.

Hösten rullar igång och så även nivålägerutbildningar.

Perioden öppnas av Tenchikan rf som värd i Kuopio

https://www.aikidoliitto.fi/tapahtumat/?tapahtuma=168  och man hinner bra anmäla sig ännu!

Likvärdig förbundsinstruktörs undervisning på hösten erbjuds dessutom i Jakobstad

https://www.aikidoliitto.fi/tapahtumat/?tapahtuma=125  samt i Vanda https://www.aikidoliitto.fi/tapahtumat/?tapahtuma=177

Nivålägrens centrala mål är att stöda medlemsföreningarnas utveckling av träning på dan-nivå och förberedelser inför dan-gradering.

Förbundets kansli påminner om, att enligt nuvarande regler måste dan-kandidat delta i två nivåläger innan bältesprov. Nivålägren är helhetsutbildningar i vilka man inte kan delta till en del.

Tekniska utskottet rekommenderar 3.kyu som lägsta bältesgrad för de som deltar i nivålägren.

Förbundets höstmöte

Finlands Aikidoförbunds stadgeenliga höstmöte hålls i Vanda 18.11.2017. Tilläggsinfo om mötet finns på adressen https://www.aikidoliitto.fi/tapahtumat/?tapahtuma=212

Det önskas rikligt deltagande bland föreningarna i beslut om gemensamma ärenden.

Instruktörsutbildning

I-nivå juniorinstruktörsutbildning ordnas i samarbete med kampgemenskapen 7.-8.10.2017 och 28.-29.10.2017

Tilläggsinformation om utbildningen finns på adressen: https://www.aikidoliitto.fi/tapahtumat/?tapahtuma=182

Bindande anmälan till utbildningen ska göras senast 24.9.2017 till adressen aikido@aikidoliitto.fi

Även instruktörsutbildningen (VOK) I-nivå superveckoslut startar i september. Alla idrotters områdesförbund ordnar på samma gång temautbildningar inom eget område på tre veckoslut. Man kan delta i hela veckosluts utbildningen, i en dagars utbildning eller bara i en temautbildning.

De följande tre superveckosluten ordnas i september och oktober (2017) samt i mars (2018).

Tilläggsinformation på adressen: https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/koulutukset/valmennusosaaminen/

Rapport gällande förfrågning om instruktörsplaner och sammanfattning av svar

I slutet av våren 2017 gjordes en förfrågan till Aikdoförbundets medlemsföreningar om instruktörsplaner. Förfrågningen gjordes av Reijo Rajala (Suomen Budokeskus ry) som den del av VOK 3-utbildningen. Förbundets kansli bidrog med att skicka förfrågningsbanketterna till föreningarnas kontaktpersoner.

Reijos arbete är klart och på basen av den kan vi vänta oss artiklar i Aikido-tidningen. Före det är Reijos arbete ”Raportti valmennussuunnitelmia koskevasta kyselystä ja kooste sen vastauksista” i sin helhet tillgänglig att beställa elektroniskt från förbundets kansli via adressen aikido@aikidoliitto.fi

Förbundets slutperiod av licenser och försäkringar

Licenserna för slutperioden (1.8 – 31.12.2017) har kommit till försäljning.

Kansliet påminner om, att medlem i Aikidoförundets medlemsförening ska ha en licens och täckande kampsportförsäkring i kraft.

Aikidoförbundet flyttade i början av 2017 över till nya Suomisport-registret: från 1.1.2017 inlöses licenser och vid behov försäkringar via adressen: www.suomisport.fi

Noggrannare information finns på adressen: https://www.aikidoliitto.fi/liitto/lisenssi/

Arkisto