Aikidoliitto

Liittotiedote 20.6.2017

Tässä tiedotteessa:

 • Aikidoliiton tasoleirit
 • Liittovalmentajien haku
 • Aikidoliiton tasoleirit vuodelle 2018
 • Dan-graduoinnit vuodelle 2018
 • Dan-arvo suosituksesta
 • Uusia dan-arvoja
 • Liiton toimiston kesätauko

I den här infon:

 • Aikidoförbundets nivåläger
 • Ansöka till Förbundsinstruktör
 • Aikidoförbundets nivåläger år 2018
 • Dan-graderingar år 2018
 • Dan-grad på rekommendation
 • Nya dan-grader
 • Förbundskansliets sommaruppehåll

Aikidoliiton tasoleirit

Aikidoliitto on vuonna 2017 pitänyt neljä tasoleiriä: Joensuussa Joensuu Aikikai ry:n, Vihdissä Vihti Aikikai ry:n, Turussa Turku Aikikai ry:n sekä Tampereella Seigikai ry:n isännöiminä.

Palaute leireistä on ollut hyvä, siitä iso kiitos järjestäville seuroille sekä kouluttajina toimiville liittovalmentajille.

Tulevana syksynä koulutusrupeama jatkuu ja tasoleireilemään on mahdollisuus päästä Kuopiossa, Pietarsaaressa ja Vantaalla.

Lisätietoa tasoleireistä, leirikalenteri ja ilmoittautumiskaavake löytyvät osoitteesta: https://www.aikidoliitto.fi/graduointi/tasoleirille-osallistuminen/

Liittovalmentajien haku

Liiton toimisto muistuttaa, että liittovalmentajien hakuaika päättyy 13.8.2017.  Hakemukset tehdään vapaamuotoisina ja ne toimitetaan Liittoon sähköpostitse osoitteeseen  aikido@aikidoliitto.fi

Aikidoliiton tasoleirit vuodelle 2018

Aikidoliitto pyrkii järjestämään vuonna 2018 kuusi tasoleiriä.

Tasoleirien keskeisenä tavoitteena on tukea jäsenseurojen dan-tasoisten harjoittelijoiden kehittymistä ja dan-graduointeihin valmistautumista. Tasoleirit tarjoavat välineitä oman tekniikan analysoimiseen ja kehittämiseen sekä valottavat dan-graduointien arviointikriteereitä. Valmentajina leireillä toimii aina vähintään kaksi liittovalmentajaa. Useampi valmentaja mahdollistaa yksilöllisen opetuksen sekä erilaisten opetusmenetelmien käyttämisen kannustavassa ilmapiirissä. Tasoleirit on suunnattu erityisesti dan-koetta lähiaikoina suunnitteleville sekä 1. kyu – dan -tasoisille jäsenseurojen ohjaajille.

Tulevan vuoden tasoleirit suunnitellaan 2-päiväisiksi (pe-la tai la-su) ja kullekin tasoleirille on tarkoitus valita 2-3 teemaa, joihin leirillä syvennytään. Näin harjoittelijoiden on helpompi valita tasoleireistä se, jossa käsitellään juuri hänen kannaltaan ajankohtaista tematiikkaa. Tekninen valiokunta ottaa mielellään vastaan tasoleirejä hakevien seurojen ehdotuksia leirien teemoiksi. Tasoleiri voi järjestävän seuran niin halutessa sisältää tai olla sisältämättä dan-graduoinnin.

Tasoleirin järjestämisestä kiinnostuneita seuroja pyydetään lähettämään vapaamuotoinen hakemus, josta selviää leirin suunniteltu ajankohta, toivotut liittovalmentajat ja ehdotus leirin teemoiksi (2-3) Liiton toimistoon 15.9. mennessä.

Dan-graduoinnit vuodelle 2018

Hallituksen linjausten mukaisesti dan-graduointeja järjestetään ensisijaisesti tasoleirien yhteydessä. Liitossa katsotaan dan-graduointitilaisuuksien kuitenkin olevan tärkeä oppimistilanne paitsi tasoleirien osallistujille myös koko jäsenkunnalle. Siksi tasoleirien lisäksi dan-graduointeja voidaan järjestää vuonna 2018 myös muilla leireillä. Tekninen valiokunta arvioi muiden graduointien järjestämishakemukset suhteessa tasoleireihin niin, että kaikkien järjestettävien graduointien ajallinen ja maantieteellinen kattavuus taataan.

Näiden graduointien järjestämishakemukset pyydämme lähettämään Liittoon 15.9. mennessä.

Dan-arvo suosituksesta

Liiton toimisto muistuttaa, että hakemukset tulee toimittaa Aikidoliiton toimistoon 15.9.2017 mennessä.

Toimistolta hakemukset lähetetään lausunnolle tekniseen valiokuntaan, joka antaa lausuntonsa kustakin hakemuksesta. Lausunnon jälkeen Aikidoliiton hallitus tekee päätöksen vyöarvojen hakemisesta ja lähettää hyväksytyt hakemukset Hombu dojolle, joka päättää vyöarvojen myöntämisestä.

Lisätietoa dan-arvojen suorittamisesta osoitteesta: www.aikidoliitto.fi/graduointi/dan-arvojen-suoritusohjeet/ 

Dan-arvoja

Uudet dan-arvot 4.2.2017 lähtien

Vantaalla 4.2.2017

 • 2.dan: Kankaanpää Markus, Korhonen Konstamikko
 • 4.dan: Mäkinen Elisa

Vihdissä 25.3.2017

 • 1.dan: Myllyniemi Ulla, Sariola Harri
 • 2.dan: Eteläinen Tony, Kuoppa Jaanaliisa

Turussa 22.4.2017

 • 1.dan: Huhtamäki Samuli, Salokaarto Jukka, Shintami Akira, Tammi Atro, Vehviläinen Jenni
 • 2.dan: Dias Marco
 • 3.dan: Lehto Risto, Shintami Goro

Liiton toimisto

Liiton toimisto viettää kesälomaa 26.6.- 30.7.2017

Förbundsinfo

I den här infon:

 • Aikidoförbundets nivåläger
 • Ansöka till Förbundsinstruktör
 • Aikidoförbundets nivåläger år 2018
 • Dan-graderingar år 2018
 • Dan-grad på rekommendation
 • Nya dan-grader
 • Förbundskansliets sommaruppehåll

Aikidoförbundets nivåläger

Aikidoförbundet har under år 2017 ordnat fyra nivåläger: i Joensuu Joensuu Aikikai rf:s, i Vihtis Vihti Aikikai rf:s, i Åbo Turku Aikikai rf:s och i Tammerfors Seigikai rf:s regi. Feedback från lägren har varit bra, ett stort tack till föreningarna som ordnat samt till de förbundsinstruktörer som fungerat som utbildare.

Kommande höst fortsätter utbildningen och det är möjligt att delta i nivåläger i Kuopio, Jakobstad och Vanda.

Tilläggsinformation om nivålägren, lägerkalender och anmälningsblankett finns på adressen: https://www.aikidoliitto.fi/graduointi/tasoleirille-osallistuminen/

Ansöka till Förbundsinstruktör

Förbundets kansli påminner om att ansökningstiden till förbundsinstruktör utgår 13.8.2017. Ansökningarna görs fritt formulerat och skickas per epost till Förbundets adress: aikido@aikidolitto.fi

Aikidoförbundets nivåläger år 2018

Aikidoförbundet strävar till att ordna sex nivåläger år 2018. Nivålägrens centrala mål är att stöda medlemsföreningarnas utveckling av träning på dan-nivå och förberedande inför dan-gradering. NIvålägren erbjuder verktyg för att analysera och utveckla den egna tekniken och belyser dan-graderingens bedömningskriterier. Som instruktörer på lägren fungerar alltid åtminstone två förbundsintruktörer. Flera instruktörer möjliggör individuell undervisning samt olika undervisningsmetoder i stödande miljö. Nivålägren är planerade speciellt för de som inom närmaste tid avser gradera dan-nivå samt för medlemsföreningars instruktörer med 1.kyu -dan nivå.

Kommande årets nivåläger planeras bli två dagars läger (fr-lö el lö-sö) och till varje läger är det tänkt att väljas 2-3 teman, som lägret fördjupar sig i. På så sätt har man lättare att välja bland nivålägren det som behandlar just för honom/henne det som är aktuella teman. Tekniska utskottet tar gärna emot förslag på teman av föreningar som ansöker om att ordna nivåläger. Föreningen som ordnar nivålägret kan välja ifall det innehåller dan-gradering eller inte.

De föreningar som är intresserade av att ordna nivåläger ombeds skicka in en fritt formulerad ansökan där det framgår lägrets planerade tidpunkt, vilka förbundsinstruktörer som önskas och förslag på teman (2-3). Ansökan bör vara inlämnad senast 15.9.

Dan-graderingar år 2018

I enlighet med styrelsens riktlinje ordnas dan-graderingar i första hand i samband med nivåläger. I förbundet ses ändå dan-graderingstillfället vara ett viktigt tillfälle för att lära sig för alla medlemmar och inte endast för deltagare på nivåläger. Därför kan dan-gradering ordnas även på andra läger under år 2018 förutom på nivålägren. Tekniska utskottet bedömer andra graderingstillfällen i förhållande till nivålägren så, att alla graderingstillfällen som ordnas beaktar tidpunkt och att geografisk spridning garanteras.

De här ansökningarna om att ordna graderingar önskar vi sänds till Förbundet senast 15.9.

Dan-grad på rekommendation

Förbundets kansli påminner om att ansökningarna måste vara inskickade till Aikidoförbundets kansli senast 10.9.2017.

Ansökningarna skickas från kansliet till tekniska utskottet för utlåtande, som ger sitt utlåtande om varje ansökan skilt. Efter utlåtandet tar Aikidoförbundets styrelse beslut om att ansöka om bältesgrad och skickar godkända ansökningar till Hombu dojo, som beslutar om att bevilja bältesgraden.

Nya dan-grader

Nya dan-grader från och med 4.2.2017

Vanda 4.2.2017

 • 2.dan: Kankaanpää Markus, Korhonen Konstamikko
 • 4.dan: Mäkinen Elisa

Viihtis 25.3.2017

 • 1.dan: Myllyniemi Ulla, Sariola Harri
 • 2.dan: Eteläinen Tony, Kuoppa Jaanaliisa

Åbo 22.4.2017

 • 1.dan: Huhtamäki Samuli, Salokaarto Jukka, Shintami Akira, Tammi Atro, Vehviläinen Jenni
 • 2.dan: Dias Marco
 • 3.dan: Lehto Risto, Shintami Goro

Förbundskansliets sommaruppehåll

Förbundskansliet har sommaruppehåll 26.6 – 30.7.2017

Liittotiedotteen ruotsinnos: Joakim Borgmästars

Arkisto