Aikidoliitto

Liittotiedote 24.8.2017

Tässä tiedotteessa:

 • Vuoden 2018 tasoleirit
 • Vuoden 2018 liittovalmentajat
 • Koulutusvaliokunta
 • Juniorivaliokunta
 • Valiokuntien jäseneksi hakeminen

I den här infon:

 • Nivåläger år 2018
 • Förbundsinstruktörer år 2018
 • Utbildningsutskottet
 • Juniorutskottet
 • Ansökan om att bli medlem i utskotten

Vuoden 2018 tasoleirit

Aikidoliitto pyrkii järjestämään vuosittain kuusi tasoleiriä. Tasoleirien keskeisenä tavoitteena on tukea jäsenseurojen dan-tasoisten harjoittelijoiden kehittymistä ja dan-graduointeihin valmistautumista.

Tasoleirit tarjoavat välineitä oman tekniikan analysoimiseen ja kehittämiseen sekä valottavat dan-graduointien arviointikriteereitä. Valmentajina leireillä toimii aina vähintään kaksi liittovalmentajaa. Tasoleirit on suunnattu erityisesti dan-koetta lähiaikoina suunnitteleville sekä 1. kyu – dan -tasoisille jäsenseurojen ohjaajille. Tekninen valiokunta suosittaa osallistumisen alarajaksi 3. kyu-tasoa.

Tasoleirit ovat kaksipäiväisiä leiritapahtumia ja kullekin tasoleirille järjestävä seura valitsee 2-3 teemaa, joihin leirillä syvennytään. Näin harjoittelijoiden on helpompi valita tasoleireistä se, jossa käsitellään juuri hänen kannaltaan ajankohtaista tematiikkaa ja seuran tarjota jäsenilleen opetusta ajankohtaisista asioista. Tekninen valiokunta ottaa mielellään vastaan tasoleirejä hakevien seurojen ehdotuksia leirien teemoiksi. Tasoleiri voi järjestävän seuran niin halutessa sisältää tai olla sisältämättä dan-graduoinnin.

Suomen Aikidoliitto asettaa vuoden 2018 tasoleirit ja muille leireille järjestettävät graduoinnit haukuun.

Hakemus tulee toimittaa sähköisesti liiton toimistolle 15.9.2016 mennessä.

Hakemuksessa tulee ilmetä seuraavaa:

 • Seuran nimi, yhteyshenkilö ja toivomus leirin/graduoinnin ajankohdasta
 • Paikka, tila ja tatamin koko
 • Toiveet tasoleirillä käsiteltävistä teemoista
 • Toiveet siitä kenet kaksi liittovalmentajaa seura ensisijaisesti haluasi vetämään leiriä
 • Toteamus, että seura vastaa graduointijärjestelyistä sekä tilaan liittyvistä kustannuksista.

Aikidoliitto vastaa kouluttajien kustannuksista sekä koulutusmateriaaleista.

Lisätietoa osoitteessa: https://www.aikidoliitto.fi/graduointi/ohjeet-dan-graduointien-jarjestamisesta/

sekä: https://www.aikidoliitto.fi/graduointi/tasoleirille-osallistuminen/

Tekninen valiokunta

Tekninen valiokunta toimii Suomen Aikidoliiton hallituksen asiantuntijaelimenä. Valiokunta edustaa korkeinta asiantuntemusta ja kokemusta lajin teknisistä asioista. Sen jäsenet toimivat graduointituomareina Suomessa järjestettävissä dan –graduoinneissa ja esittävät vyöarvojen myöntämistä Hombu –dojolle. Lisäksi valiokunta vastaa dan –graduointikoulutuksesta ja järjestää koulutus- sekä graduointitilaisuuksia.

Tekninen valiokunta jatkaa vuonna 2018 samalla kokoonpanolla kuin vuonna 2017

Liittovalmentajina toimivat valiokuntaan vuonna 2017 valitut Tom Granström, Mari Wiklund, Jani Hartikka, Petri Särkisaari sekä uusille 2 vuotiskausille valitut Juhani Laisi, Kristiina Manderbacka, Kustaa Ylitalo.

Koulutusvaliokunta

Koulutusvaliokunnan keskeisiä tehtäviä ovat liiton koulutustoiminnan kehittäminen, koulu­tusten suunnittelu ja koulutusmateriaalien tuottaminen. Valiokunta toimii Suomen Aikidoliiton hallituksen asiantuntijaelimenä.

Osana Aikidoliiton valiokuntauudistusta, valiokunnan jäseniksi valittiin vuoden 2017 alusta Jani Tarkki (puheenjohtaja), Antti Pekkarinen ja Erkki Ylimäki.

Valiokunnan työ on käynnistynyt erittäin aktiivisesti: Valiokunnan sääntöuudistuksen lisäksi työn alla on mm. liiton graduointivaatimusten päivittäminen yhteistyössä teknisen ja juniorivaliokunnan kanssa.

Koulutusvaliokunta toivottaa uudet toimijat tervetulleiksi joukkoonsa!

Jäsenyyden edellytykset:

 • jäsenyys Suomen Aikidoliitto ry:n jäsenseurassa
 • toimii aktiivisesti valmennustehtävissä Suomen Aikidoliitto ry:n jäsenseurassa
 • vyöarvovaatimus 2. dan ja vähintään 1. tason valmentajakoulutus
 • graduointituomarikokemus
 • sitoutuminen Suomen Aikidoliitto ry:n sääntöihin ja eettisiin periaatteisiin
 • voimassaoleva aikidolisenssi

Juniorivaliokunta

Juniorivaliokunta vastaa liiton hallituksen alaisena asiantuntijaelimenä junioritoiminnan kehittämisestä.

Juniorivaliokunnan jäseniksi valittiin, osana Aikidoliiton valiokuntauudistusta, vuoden 2017 alusta Miska Laakso (puheenjohtaja), Kari Mantere, Antti Pekkarinen ja Sami Poutiainen. Nelijäseninen valiokunta on tehnyt perustavaa työtä liiton junioritoiminnan hyväksi mm. uudistamalla valiokunnan sääntöjä.

Juniorivaliokunnan uudessa toimintamallissa junioriliittovalmentajien keskeisiä tehtäviä tulee olemaan junioritoiminnassa mukana olevien seuratason kouluttajien kouluttaminen ja sinettiseuratoiminta.

Juniorivaliokunta kutsuu nyt joukkoihinsa uusia innokkaita toimijoita.

Jäsenyyden edellytykset:

 • jäsenyys Suomen Aikidoliitto ry:n jäsenseurassa
 • toimii aktiivisesti valmennustehtävissä Suomen Aikidoliitto ry:n jäsenseurassa
 • riittävä kokemus juniorivalmentamisesta
 • vyöarvovaatimus 1. dan ja valmentajakoulutus
 • sitoutuminen Suomen Aikidoliitto ry:n sääntöihin ja eettisiin periaatteisiin
 • sitoutuminen aktiiviseen Aikidoliiton juniorivalmennus- ja kehitystyöhön
 • voimassaoleva aikidolisenssi

Hakemuksista valiokuntiin

Yksittäinen henkilö voi olla jäsenenä useammassa valiokunnassa samanaikaisesti.

Hakuaika valiokuntiin päättyy 15.9.2017.  Hakemukset tehdään vapaamuotoisina ja ne toimitetaan liittoon sähköpostitse osoitteella aikido@aikidoliitto.fi


Förbundsinfo

I den här infon:

 • Nivåläger år 2018
 • Förbundsinstruktörer år 2018
 • Utbildningsutskottet
 • Juniorutskottet
 • Ansökan om att bli medlem i utskotten

Nivålägren år 2018

Aikidoförbundet strävar till att ordna sex nivåläger per år. Det centrala målet med nivålägret är att stöda medlemsföreningarnas utveckling av dan-nivå träning och förberedelser inför dan-graderingar.

Nivålägren erbjuder redskap för att analysera och utveckla den egna tekniken samt belysa bedömningskriterierna i dan-graderingar. Som instruktörer på nivålägren fungerar alltid minst två förbundsinstruktörer. Nivålägren är riktade speciellt till de som inom snar framtid planerar att gradera dan-grad samt till medlemsföreningarnas instruktörer med 1.kyu-dan nivå. Tekniska utskottet rekommenderar 3.kyu som lägsta bältesgrad.

Nivålägren ett tvådagars läger och varje förening som arrangerar väljer 2-3 teman, som lägret fördjupar sig i. På så sätt har deltagaren lätt att välja bland nviålägren just det, som behandlar det för honom/henne aktuell tematik och föreningen erbjuder sina medlemmar undervisning i aktuella saker. Tekniska utskottet tar gärna emot förslag på lägerteman av föreningar som ansöker om att arrangera. Den arrangerande föreningen kan, om de vill, inkludera dan-gradering i nivålägret.

Finlands Aikidoförbund öppnar ansökan om att arrangera nivåläger och läger för år 2018. Ansökan måste skickas elektroniskt till förbundets kansli senast 15.9.2018.

I ansökan bör följande framgå:

 • Föreningens namn, kontaktperson och lägrets/graderingens aktuella önskemål
 • Plats, utrymme och storlek på tatami
 • Önskemål om teman som ska behandlas på nivålägret
 • Önskemål om vilka två förbundsinstruktörer föreningen i första hand vill ha
 • Garanti för att föreningen ansvarar för kostnader kopplade till ordnandet av gradering och utrymme

Aikidoförbundet ansvarar för utbildarnas kostnader och utbildningsmaterial.

Mera info via adressen: https://www.aikidoliitto.fi/graduointi/ohjeet-dan-graduointien-jarjestamisesta/  och: https://www.aikidoliitto.fi/graduointi/tasoleirille-osallistuminen/

Tekniska utskottet

Tekniska utskottet fungerar som sakkännare åt styrelsen i Finlands Aikidoförbund. Utskottet representeras av de mest sakkunniga och erfarna inom grenens tekniska ärenden. Dess medlemmar fungerar som graderingsdomare i ordnade dan-graderingar i Finland och föreslår bältesgrader för godkännande till Hombu dojo. Dessutom ansvarar utskottet för dan-graderingsutbildningar och ordnar utbildnings- och graderingstillfällen.

Tekniska sektionen fortsätter med samma sammansättning år 2018 som år 2017.

Som föreningsinstruktörer utsedda till utskottet 2017 fungerar Tom Granström, Mari Wiklund, Jani Hartikka, Petri Särkisaari samt till nya 2 års mandat valda Juhani Laisi, Kristiina Manderbacka, Kustaa Ylitalo.

Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottets centrala uppgifter är utveckla förbundets utbildningsfunktion, planera utbildning och producera utbildningsmaterial. Utskottet fungerar som sakkännande organ under Aikdoförbundets styrelse.

Som en del av Aikidoförbundets förnyelse av utskotten, valdes från början av år 2017 Jani Tarkki (ordförande), Antti Pekkarinen och Erkki Ylimäki till utskottets medlemmar.

Arbetet i utskottet kom igång aktivt: utöver att utskottets stadgar förnyas pågår bl.a. uppdatering av förbundets graderingskrav i samarbete med tekniska- och juniorutskottet.

Utbildningsutskottet välkomnar nya funktionärer med i gänget!

Förutsättningar för medlemskap:

 • medlemskap i Finlands Aikidoförbund rf:s medlemsförening
 • fungerar aktivt som instruktör i Finlands Aikidoförbund rf:s medlemsförening
 • bältesgrad 2.dan och minst 1.nivå instruktörsutbildning
 • graderingsdomarerfarenhet
 • förbinder sig till Finlands Aikidoförbund rf:s regler och etiska principer
 • ikraft varande aikidolicens

Juniorutskottet

Juniorutskottet ansvarar, som organ under förbundets styrelse, för utveckling av juniorverksamheten.

Till medlemmar i juniorutskottet valdes, som en del av Aikidoförbundets förnyelse av utskotten, från början av 2017 Miska Laakso (ordförande), Kari Mantere, Antti Pekkarinen och Sami Poutiainen. Utskottet med sina fyra medlemmar har gjort grundarbete för förbundets juniorverksamhet bland annat genom att förnya utskottets stadgar.

I juniorutskottets nya verksamhetsmodell kommer juniorförbundsinstruktörernas centrala uppgift att vara utbildning av instruktörer på föreningsnivå och sinetti föreningsverksamhet.

Förutsättningar för medlemskap:

 • medlemskap i Finlands Aikidoförbund rf:s medlemsförening
 • fungerar aktivt som instruktör i Finlands Aikidoförbund rf:s medlemsförening
 • tillräcklig erfarenhet av att fungera som juniorinstruktör
 • bältesgrad 1.dan och instruktörsutbildning
 • förbinder sig till Finlands Aikidoförbund rf:s regler och etiska principer
 • förbinder sig till aktivt juniorinstruktörs- och utvecklingsarbete i Aikidoförbundet
 • ikraft varande aikidolicens

Ansökan till utskotten

Samma person kan vara medlem i flera utskott samtidigt.

Ansökan till utskotten utgår 15.9.2017. Fritt formulerade ansökningarna skickas till förbundet per epost på adressen aikido@aikidoliitto.fi

Arkisto