Aikidoliitto

Liittotiedote 20.6.2017

  • Erottamispäätöksen tiedoksianto
  • Tillkännagivande av lösgörandebeslut

Suomen aikidoliiton hallitus on kokouksessaan 2.6.2017 päättänyt erottaa Hokutokai ry:n Suomen Aikidoliitto ry:n jäsenyydestä.

Perustelut: Hokutokai ry ei ole Suomen Aikidoliiton hallituksen asettamaan määräaikaan mennessä osoittanut korjanneensa toimintansa Suomen Aikidoliiton päätösten, käytänteiden ja sääntöjen mukaiseksi. Hokutokaille on tarjottu useita mahdollisuuksia ja runsaasti aikaa korjata toimintansa vastaamaan Liiton sääntöjä, käytäntöjä ja määräyksiä. Näiden vaatimusten tehostamiseksi Liiton hallitus on kokouksessaan 10.11.2016 määrännyt Hokutokaille kurinpitotoimia, jotka Suomen Aikidoliiton oikeusvaliokunta on 7.3.2017 antamassaan ratkaisussa todennut sääntöjen mukaiseksi, kohtuullisiksi ja oikeuskäytännön mukaiseksi. 

Päätös perustuu Liiton sääntöjen 7. pykälään sekä yhdistyslain 14. ja 15. pykäliin.

Hokutokai ry:llä on mahdollisuus saattaa erottamisasia Liiton kokouksen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä liiton hallitukselle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista.

Suomen Aikidoliiton hallitus

Förbundsinfo

Tillkännagivande av lösgörandebeslut

Finlands aikidoförbunds styrelse har på sitt möte 2.6.2017 beslutat att lösgöra Hokutokai rf från medlemskap i Finlands Aikidoförbund rf.

Grunder: Hokutokai rf har inte på uppmaning av Finlands Aikidoförbunds styrelse inom utsatt tid visat rättelse på sin verksamhet i enlighet med Finlands Aikidoförbunds beslut, enligt praxis och regler. Flera möjligheter har erbjudits Hokutokai och lång tid för att rätta till sin verksamhet för att motsvara Förbundets regler, praxis och bestämmelser. För att skärpa till dessa krav har Förbundets styrelse på sitt möte 10.11.2016 ålagt Hokutokai dicsiplinära åtgärder, som Finlands Aikidoförunds rättsutskott 7.3.2017 givna lösningar bekräftats vara regelrätta, rimliga och i enlighet med rättslagen.

Beslutet grundar sig på Förbundets stadga 7 paragraf samt föreningslagen 14 och 15 paragraf.

Hokutokai rf har möjlighet att att få ärendet behandlat på Förbundets möte genom att meddela därom till förbundets styrelse inom 30 dagar från beslutets tillkännagivande.

Finlands Aikdiofröbunds styrelse

Arkisto