Aikidoliitto

Dan-arvojen suoritusohjeet

Yleistä

Suomen Aikidoliitossa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia Suomen Aikidoliiton graduointivaatimuksia sekä Hombu dojon ohjeita. Kaikki Suomessa suoritetut dan-arvot lähetetään Hombu dojolle hyväksyttäviksi. Suomen Aikidoliitto ei myönnä kansallisia dan-arvoja.

Vyöarvoja voi suorittaa kahdella tavalla

  • vyökokeilla
  • hakemuksesta

Suomen Aikidoliitto järjestää vuosittain tasoleirien tai muiden leirien yhteydessä useita tilaisuuksia, joissa voi graduoida 1.-4. dan-arvoja. Tilaisuuksista ilmoitetaan hyvissä ajoin liiton kotisivuilla. Tietoja tilaisuuksista saa myös Aikidoliiton toimistosta. Epäselvissä tilanteissa on hyvä ottaa ennalta yhteyttä liiton toimistoon.

Dan-arvon suorittaminen vyökokeella

Graduointiin ilmoittautuminen

Tilaisuuteen on ilmoittauduttava määräaikaan mennessä liiton kotisivulla olevalla sähköisellä kaavakkeella. Jos ilmoittautumisessa on ongelmia, liiton toimisto antaa lisäohjeita. Myöhästyneitä ilmoituksia tai ilmoituksia, jotka eivät täytä graduointivaatimuksien aika- tai muita rajoituksia ei oteta huomioon. 1.- ja 2. dan-kokelaan tulee olla ennen vyökoetta osallistunut kahdelle tasoleirille. Lisäksi tarvitaan suosittelija, jonka vyöarvo on vähintään yhtä vyöarvoa korkeampi kuin suoritettava vyöarvo. Suosittelija ei voi olla sama henkilö kuin kokeen vastaanottava tuomari.

Graduointitilaisuus

Tilaisuuteen saapuessaan kokelaalla on oltava mukanaan tarvittavat välineet ja avustajat. Avustajien (uke) määrän ja tarvittavat välineet voi tarkastaa graduointivaatimuksista. Avustajina voivat toimia korkeintaan vyökokeessa suoritettavan vyöarvon omaavat henkilöt.

Graduointitilaisuudessa tuomareina toimivat Suomen Aikidoliiton teknisen valiokunnan jäseninä toimivat liittovalmentajat. Normaalisti kokeen vastaanottaa kaksi liittovalmentajaa, joista yksi toimii tilaisuuden puheenjohtajana. Jos tilaisuudessa on läsnä useampia liittovalmentajia, kaikki toimivat tilaisuudessa läsnäolo-, puhe- ja äänioikeudella. Tilaisuudessa voi myös olla mukana kokelaiden ohjaajia läsnäolo- ja puheoikeudella. Heillä ei kuitenkaan ole äänioikeutta päätöksiä tehtäessä.

Tuomareiden yksimielisellä päätöksellä vyökoe voidaan tarvittaessa keskeyttää.

Esitetyistä säännöistä voidaan poiketa tuomareiden luvalla, jos erityiset syyt niin vaativat.

Graduoinnin tuloksista ilmoittaminen

Graduoinnin tulokset julkaistaan välittömästi tilaisuuden päätyttyä, kuitenkin viimeistään seuraavana päivänä. Kokeen vastaanottaneiden liittovalmentajien raportti, jossa todetaan graduoinnin osanottajat, tilaisuuden kulku, hyväksytyt suoritukset sekä hylätyt suoritukset, toimitetaan kahden (2) viikon kuluessa hallitukselle ja liiton toimistoon arkistoitavaksi.

Päätös graduointitilaisuuden keskeyttämisestä tai koesuorituksen hylkäämisestä on perusteltava kokelaiden oikeusturva huomioon ottaen tarpeellisessa laajuudessa. Tilaisuuden keskeyttämistä tai koesuorituksen hylkäämistä koskevat perustelut on ilmoitettava kokelaille tulosten ilmoittamisen yhteydessä, ja ne on dokumentoitava soveltuvalla tavalla liittovalmentajien graduointiraporttiin.

Dan-arvon suorittaminen hakemuksesta

Harjoittelija-arvo vai kunnia-arvo?

Haettava dan-arvo voi olla harjoittelijavyöarvo tai kunnia-arvo. Kaikki haettavat vyöarvot käsitellään teknisessä valiokunnassa, ja valiokunta esittää suosituksensa niistä hallitukselle Hombu dojolle lähetettäviksi.

Kunnia-arvo myönnetään pitkäaikaisesta työskentelystä aikidon hyväksi. Kunnia-arvot ovat nimensä mukaisesti kunnianosoituksia toiminnasta aikidon parissa ja sen edistämiseksi Suomessa. Kunnia-arvot eivät sisällä samoja oikeuksia kuin harjoittelija-arvot. Esimerkiksi kunniavyöarvon saaneet eivät voi hakea kyu-graduointioikeuksia eivätkä nämä arvot oikeuta muihinkaan vyökokeella suoritettujen dan-asteiden mukanaan tuomiin oikeuksiin. Kunnia-arvon saanut ei myöskään voi suorittaa vyökokeella seuraavaa dan-astetta.

Harjoittelija-arvo myönnetään aktiiviselle, vyökoevaatimusten ehdot täyttävälle harjoittelijalle hakemuksesta, joka lähetään liiton toimistoon ja osoitetaan tekniselle valiokunnalle. Hakemuksen kautta myönnettyjen harjoittelija-arvojen haltijoilla on samat oikeudet kuin vyökokeen kautta suoritettujen.

Hakuprosessi ja hakemukseen tarvittavat liitteet ovat samankaltaiset kunnia-arvojen ja harjoittelija-arvojen osalta.

Hakuprosessi

Kunnia-arvoa haettaessa hakemukseen liitetään korkeintaan yhden A4-arkin mittainen englanninkielinen perustelu arvon myöntämiselle. Perustelu on tarpeen kirjoittaa niin, että se on ymmärrettävä myös niille, jotka eivät tunne henkilöä, jolle vyöarvoa haetaan.

Harjoittelijavyöarvoja (1.-4.dan) haettaessa on henkilön, jolle vyöarvoa haetaan oltava aktiivinen harjoittelija ja täytettävä Suomen Aikidoliiton kyseessä olevaan vyöarvoon liittämät graduointivaatimukset.

Hakemuksen Aikidoliitolle voi tehdä vähintään haettavan vyöarvon omaava aikido-valmentaja, liiton jäsenseura, liiton hallitus tai tekninen valiokunta. Lisäksi haettavalle vyöarvolle tarvitaan suosittelija, jonka vyöarvo on korkeampi kuin haettava vyöarvo. Hakemukseen suosittelija liittää korkeintaan yhden A4-arkin mittaisen englanninkielisen perustelun arvon myöntämiselle.

Perustelun on tarpeen olla englanninkielinen, koska Hombu dojolle lähetettävissä suosituksissa sellainen tarvitaan. Liiton toimistosta on saatavissa Hombu dojon ohjeet perustelusta.

Suomen Aikidoliitto ei vastaa haettavien vyöarvojen kustannuksista.

Hakemuksen sisältö

Vapaamuotoinen hakemus osoitetaan Suomen Aikidoliitolle vuosittaiseen määräpäivään mennessä. Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Hakemuksessa kuvataan

  • kenelle vyöarvoa haetaan
  • mitä vyöarvoa haetaan
  • haetaanko harjoittelija- vai kunniavyöarvoa
  • hakemuksen esittävä taho
  • kuvaus hakijan aikidotaustaustasta: harjoitteluaika, viimeisimmän vyökokeen suoritusajankohta, kuvaus harjoittelun aktiivisuudesta, mahdolliset luottamustehtävät seurassa ja Aikidoliitossa sekä muut seikat, jotka tahdotaan hakemusta käsiteltäessä otettavan huomioon
  • suosittelija ja tämän suosituskirje perusteluineen liitetään hakemukseen

Korkeat vyöarvot (5.-6. dan)

5. ja 6. dan-arvot haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka lähetetään Liiton toimistoon ja osoitetaan tekniselle valiokunnalle. Suosittelijana 5. dan -arvoissa voi toimia korkeamman vyöarvon omaava aikido-valmentaja tai tekninen valiokunta. Suosittelija liittää hakemukseen korkeintaan yhden A4-arkin mittaisen englanninkielisen perustelun siitä, miksi vyöarvo pitäisi kyseiselle henkilölle myöntää. 6. dan ja korkeammissa vyöarvoissa suositus haetaan tekniseltä valiokunnalta. Valiokunta voi toimia suosittelijana dan-arvoja haettaessa, jos siihen kuuluu haettua vyöarvoa korkeamman vyöarvon omaavia liittovalmentajia.

Hakemusten käsittely

Hakemukset lähetetään Aikidoliiton toimistoon vuosittaiseen määräaikaan mennessä. Sieltä ne lähetetään lausunnolle tekniseen valiokuntaan, joka antaa lausuntonsa kustakin hakemuksesta. Kielteisissä tapauksissa päätös on perusteltava hakijan oikeusturva huomioon ottaen tarpeellisessa laajuudessa. Perustelut on ilmoitettava hakijalle ja dokumentoitava soveltuvalla tavalla. Lausunnon jälkeen Aikidoliiton hallitus tekee päätöksen vyöarvojen hakemisesta ja lähettää  hakemukset Hombu dojolle, joka päättää vyöarvojen myöntämisestä.

Valitusoikeus teknisen valiokunnan päätöksistä

Mikäli kokelas tai hakija on tyytymätön vyökokeensa arvosteluun tai teknisen valiokunnan päätökseen haetusta vyöarvosta, hän voi jättää tästä perustellun kirjallisen huomautuksen Aikidoliiton hallitukselle, joka pyytää lausunnon tekniseltä valiokunnalta. Tekninen valiokunta käsittelee huomautusta koskevan lausuntopyynnön täydessä vahvuudessaan ja antaa lausunnon hallitukselle kahden (2) viikon kuluessa lausuntopyynnön saatuaan. Tämän jälkeen hallitus joko hyväksyy tai hylkää teknisen valiokunnan lausunnossaan esittämän ratkaisun. Jos hallitus päättää hylätä teknisen valiokunnan lausunnossaan esittämän ratkaisun, asia palaa tekniseen valiokuntaan uudelleen harkittavaksi, ja tekninen valiokunta antaa uuden lausuntonsa kahden (2) viikon kuluessa. Teknisen valiokunnan uuden lausunnon saatuaan hallitus ratkaisee asian lopullisesti.

Hombu dojon päätöksistä ei voi valittaa Suomen Aikidoliittoon.

Ulkomailla suoritetut vyöarvot

Suomen Aikidoliitto hyväksyy hakemuksesta ja liittää vyökoerekisteriinsä ulkomailla suoritetut Hombu dojon hyväksymät vyöarvot. Hakemukset lähetetään Liiton toimistoon. Hallitus käsittelee vyöarvojen hyväksymisen pääsihteerin esityksestä kokouksissaan ja liittää liiton vyöarvorekisteriin. Hakemukseen liitetään kopio Hombu dojon myöntämästä vyökoetodistuksesta tai dan-passin kopio, jossa on Hombu dojon merkinnät ja leima kyseisen vyöarvon kohdalla. Epäselvissä tapauksissa konsultoidaan teknistä valiokuntaa. Hyväksyttyään vyöarvot hallitus lähettää päätöksensä tiedoksi tekniselle valiokunnalle. Muita vyöarvoja (mm. eri maiden kansallisia vyöarvoja) ei Suomessa hyväksytä.