Aikidoliitto

Liittokokouksen asioita

Aikidoliiton syysliittokokouksessa 23.11.2019 päätettiin ja keskusteltiin seuraavista asioista:

 • Liiton hallituksen kokoonpano vuoden 2020 alusta on seitsemän jäsentä.
  • Hallituksessa jatkavat: Auno Mäkinen, puheenjohtaja (Vantaan Jukara), Tarja Kämppi (Vantaan Jukara), Nina Lagus (Meido-Kan), Antti Vesala (Akebono) ja Anu Välimäki (Lahti Yuko Aikikai).
  • Uudet jäsenet: Harri Kaimio (Vantaan Jukara) ja Juha Oittinen (Akari).
 • iittokokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti uudesta tilintarkastajasta. Tiliextra Oy tarkastaa jo kuluvan vuoden 2019 tilit.
 • Jäsenmaksu nostettiin 150 eurosta 200 euroon. Edelleen seuran liittymisvuosi on maksuton ja kaksi seuraavaa vuotta 110 euroa. Myös kannatusjäsenmaksuja nostettiin. Jäsenmaksun eräpäivä on 31.3. edellisvuosien tapaan.
 • Lisenssien hinnat nousevat vain, jos Pohjola Vakuutus Oy korottaa omaa osuuttaan. A-lisenssin hinta on 90 euroa ja B-lisenssin 40 euroa. Liitto vastaa edelleen tutustumislisenssin kustannuksista, joten se on veloitukseton aloittelijalle.
 • Keskustelussa tuli esille ehdotus, että liiton hallitus voisi selvittää ja laatia ehdotuksen siitä, miten jatkossa voitaisiin muuttaa lisenssien hankintaa siten, että seurat laskuttaisivat omissa jäsenmaksuissaan lisenssin, ja sitten seurat maksaisivat kaikkien jäsentensä lisenssin liitolle esimerkiksi Suomisportin kautta. Ehdotusta kannatettiin ja tehtävä päätettiin antaa hallitukselle valmisteltavaksi.
 • Antti Vesala esitteli viestintä- ja markkinointitoimikunnan toteuttaman Hyvä käytäntö -kyselyn tulokset. Tulokset löytyvät liiton materiaalisalkusta: Hyvät käytännöt seuroilta. Antti Vesala esitteli myös Viestinnän tarkastuslistan seuroille. Lista on tarkoitettu suositukseksi, jonka avulla jäsenseura voi helposti varmistaa, että nykyiset harjoittelijat ovat riittävän kattavasti ja helposti tiedonkulun piirissä ja että potentiaalisilla tulevilla aikidon harrastajilla olisi vähintään mahdollisuus olla tietoinen seuran olemassaolosta ja toiminnasta sekä tavoista päästä mukaan.
 • Liiton puheenjohtaja esitteli Aikidoliiton ansiomerkkisäännön. Sääntö ja hakemus löytyvät materiaalisalkusta. Toivotaan, että juhlavuonna 2020 näitä huomionosoituksia haetaan runsaasti. Ansiomerkkien hinnat on juhlavuoden kunniaksi puolitettu.

På Aikidoförbundets höstmöte 23.11 beslöts och diskuterades följande ärenden:

 • Förbundets styrelse för år 2020 består av sju medlemmar.
  • I styrelsen fortsätter: Auno Mäkinen, ordförande (Vantaan Jukara), Tarja Kämppi (Vantaan Jukara), Nina Lagus (Meido-Kan), Antti Vesala (Akebono) och Anu Välimäki (Lahti Yuko Aikikai).
  • Nya medlemmar: Harri Kaimio (Vantaan Jukara) och Juha Oittinen (Akari).
 • Förbundsmötet beslöt på föredragning av styrelsen om ny verksamhetsgranskare. Tiliextra Ab granskar det gångna 2019 års konton.
 • Medlemsavgiften stiger från 150 euro till 200 euro. Föreningens första år är fortfarande avgiftsfri och de därpå följande två åren 110 euro. Även avgiften för understödsmedlem stiger. Förfallodagen för medlemsavgiften är 31.3 liksom tidigare år.
 • Licensavgifterna stiger endast ifall Pohjola Försäkring Ab ökar sin andel. A-licensens pris är 90 euro och B-licensen 40 euro. Förbundet står fortfarande för kostnaderna för introduktionslicenserna. De är alltså gratis för nybörjare.
 • Under diskussionerna framkom förslag om att förbundets styrelse kunde ta reda på och ge förslag på hur man i fortsättningen kunde ändra anskaffning licensen genom att föreningarna skulle inkludera avgiften i sina medlemsavgifter. Föreningarna kunde sedan betala alla sina medlemmars licenser t.ex. genom Suomisport. Förslaget fick understöd och ärendet remitterades till styrelsen för behandling.
 • Antti Vesala presenterade kommunikations- och marknadsföringsutskottets resultat av God Praxis-undersökningen. Resultaten finns i förbundets materialportfölj: Hyvät käytännöt seuroilta. Antti Vesala presenterade också Kommunikationens check-lista för föreningar. Listan är tänkt som rekommendation och med hjälp av den kan medlemsföreningen enkelt kontrollera att nuvarande utövare är tillräckligt med i kommunikationen och att blivande utövare möjligen har åtminstone lite vetskap om föreningens existens och verksamhet samt hur man kan komma med.
 • Förbundets ordförande presenterade reglerna för Aikidoförbundets förtjänsttecken. Regler och ansökan finns i materialportföljen. Förhoppningen är att många söker flitigt med tanke på jubiléumsåret 2020. Priset på förtjänsttecknena är halverade för att hedra jubiléumsåret.

Laura von Boehm

Suomen Aikidoliitto
pääsihteeri

Arkisto