Aikidoliitto

Liittotiedote 8.11.2017

Tässä tiedotteessa:

 • Aikidoliiton tasoleirit vuonna 2018
 • Aikidoliiton dan-graduoinnit vuonna 2018
 • Japanilaiset opettaja-arvot
 • Graduointituomarioikeudet vuodelle 2018
 • Ensiaputaidot
 • Uudistuva tietosuojalainsäädäntö

I den här infon:

 • Aikidoförbundets nivåläger år 2018
 • Aikidoförbundets dan-graderingar år 2018
 • Japanska instruktörstitlar
 • Graderingsrättigheter för år 2018
 • Kunskaper i första hjälp
 • Förnyad dataskyddslagstiftning

Aikidoliiton tasoleirit vuonna 2018

Vuoden 2018 ensimmäinen tasoleiri pidetään Awase ry:n isännöimänä Helsingissä. Kouluttajina toimivat Kustaa Ylitalo ja Mari Wiklund.

Tulevan vuoden tasoleirien ajankohdat näkyvät osoitteessa: https://www.aikidoliitto.fi/graduointi/tasoleirille-osallistuminen/ .

Kalenteria päivitetään sitä mukaa, kun yksityiskohdista saadaan sovittua järjestävien seurojen kanssa.

Liiton tekninen valiokunta ja hallitus avaavat täydentävän haun syksyn 2018 tasoleireistä.

Tavoitteena on järjestää sovittujen leirien lisäksi vielä 2-3 leiriä koko vuoden tasoleiritarpeen kattamiseksi.

Tasoleirihakemuksen voi toimittaa liiton toimistolle sähköisesti.

Aikidoliiton dan-graduoinnit vuonna 2018

Tulevan vuoden dan-graduoinnit näkyvät osoitteessa: https://www.aikidoliitto.fi/graduointi/dan-graduointihakemus/

Graduointikalenteria täydennetään mahdollisesti jäsenseurojen hakemien syksyn 2018 tasoleirigraduointien kautta.

Japanilaiset opettaja-arvot

Liiton toimisto muistuttaa, että fukushidoin- ja shidoin-arvojen sähköisten hakemusten tulee olla liitossa 30.11.2017 mennessä. Hakemus löytyy liiton kotisivuilta kohdasta graduoinnit:  ”Ohjaajatittelin hakemus”.

Graduointituomarioikeudet vuodelle 2018

Liiton toimisto muistuttaa myös, että graduointituomarioikeudet tulee hakea sähköisellä kaavakkeella 15.11.2017 mennessä.

Ensiaputaidot

Kamppailulajiharrastajalla on hyvä olla tietotaitoa tarvittaessa myös ensiavun antamisesta.

Liitto suosittelee käyntiä Suomen Punaisen Ristin kotisivuilla:  https://www.punainenristi.fi

Sivustoilta löytyy järjestettävien ensiapukurssien lisäksi ladattavat ENSIAPUOHJEET, ELVYTYSOHJEET  sekä TURVATAULtulostettavaksi vaikkapa dojon seinälle.

Dojon koordinaatit TURVATAULUUN kirjattavaksi saa tarkistettua hätäkeskuslaitoksen sivuilta. Näin varmistetaan, että ammattiapu löytää paikalle, kun heitä tarvitaan.

Uudistuva tietosuojalainsäädäntö

Euroopan unionin tietosuojalainsäädäntö uudistui, kun yleinen tietosuoja-asetus tuli voimaan 24. toukokuuta 2016. Tietosuoja-asetusta sovelletaan kahden vuoden siirtymäajan jälkeen 25. toukokuuta 2018 alkaen, jolloin henkilötietojen käsittelyn on oltava tietosuoja-asetuksen mukaista.

Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä. Asetuksen velvoitteiden noudattamista tuetaan tehokkaalla täytäntöönpanolla: asetuksessa on säädetty henkilötietolakia tiukemmat seuraamukset asetuksen vastaisesta henkilötietojen käsittelystä. Valvontaviranomainen voi esimerkiksi määrätä henkilötietojen käsittelyyn liittyviä korjaavia toimenpiteitä ja hallinnollisia sakkoja.

Suomen Olympiakomitea valmistelee ohjeistusta tietosuojalainsäädännöstä.

Sitä odotellessa tulevaan voi valmistautua esimerkiksi tutustumalla Oikeusministeriön julkaisuun 4/2017 Miten valmistautua EU:n tietosuoja-asetukseen?

Förbundsinfo

 • Aikidoförbundets nivåläger år 2018
 • Aikidoförbundets dan-graderingar år 2018
 • Japanska instruktörstitlar
 • Graderingsrättigheter för år 2018
 • Kunskaper i första hjälp
 • Förnyad dataskyddslagstiftning

Aikidoförbundets nivåläger år 2018

Det första nivålägret år 2018 hålls i Awase rf:s regi i Helsingfors. Som utbildare fungerar Kustaa Ylitalo och Mari Wiklund

Tidpunkter för kommande nivåläger under nästa år finns på adressen:  https://www.aikidoliitto.fi/graduointi/tasoleirille-osallistuminen/ .

Kalendern uppdateras när detaljerna med föreningar som arrangerar klarnar.

Förbundets tekniska utskott och styrelsen öppnar kompletterad ansökning för nivålägren under hösten 2018.

Målet är att utöver överenskomna läger ännu ordna 2-3 läger under hela året för att täcka behovet av nivålägret.

Ansökan om nivåläger kan skickas till förbundets kansli.

Aikidoförbundets dan-graderingar år 2018

Det kommande årets dan-graderingar hittas på adressen: https://www.aikidoliitto.fi/graduointi/dan-graduointihakemus/

Graderingskalendern kompletteras eventuellt med medlemsföreningarnas ansökningar för hösten 2018.

Japanska instruktörstitlar

Förbundskansliet påminner om ansökan om fukushidoin- och shidointitlar. Ansökningarna ska vara inskickade till förbundet senast 30.11.2017. Ansökan finns på förbundets hemsidor under graderingar :  ”Ohjaajatittelin hakemus”.

Graderingsrättigheter för år 2018

Förbundskansliet påminner också om att ansökningarna om graderingsrättigheter ska sökas elektroniskt via blanketten: https://www.aikidoliitto.fi/graduointi/graduointioikeushakemus/ senast 15.11.2017.

Kunskaper i första hjälp

Det är bra om en utövare av kampsport också har kunskap i att ge första hjälp vid behov.

Förbundet rekommenderar ett besök på Finlands Röda Kors hemsidor: https://rodakorset.fi

Utöver kurser i första hjälp finns också att laddas ner ANSVISNINGAR FÖR FÖRSTA HJÄLPENANSVISNIN GAR FÖR ÅTERUPPLIVNING samt SÄKERHETSTAVLAN för att skrivas ut och kanske sättas upp på dojons väggar.

Koordinaterna för dojon att skriva på säkerhetstavlan kan kontrolleras via alarmcentralens sidor. På så sätt säkerställer man sig att hjälpen hittar fram när den behövs.

Förnyad dataskyddslagstiftning

Europeiska unionens dataskyddslagstiftning förnyades när den allmänna dataskyddsförordningen trädde ikraft 24 maj 2016. En övergångstid på två år med början 25 maj 2018 har överenskommits och då ska behandlingen av persondata följa dataskyddsförordningen.

Vad dataskyddsförordningen betyder i praktiken och hur man förbereder sig inför den kan man läsa via den här länken: http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/1Em8rT7IF/Miten_valmistautua_EUn_tietosuoja-asetukseen.pdf

Arkisto