Aikidoliitto

Liittotiedote 16.5.2017

Tässä tiedotteessa:

 • Liittokokous
 • Liittovalmentajien haku
 • Japanilaisten opettaja-arvojen haku
 • Dan-arvo suosituksesta
 • Graduointituomarikoulutus
 • Aikidoliiton tasoleirit
 • Suuri Budoleiri 2017

I den här infon:

 • Förbundsmöte
 • Ansöka till Förbundsinstruktör
 • Ansökan om Japansk instruktörstitel
 • Dan-grader på rekommendation
 • Graderingsdomarutbildning
 • Aikidoförbundets nivåläger
 • SUURI Budoleiri 2017 – STORA Budolägret 2017

Kevätliittokokous

Aikidoliiton sääntömääräinen kevätliittokokous pidettiin 1.4.2017 Vantaalla.

Kokouksessa oli valtakirjalla läsnä 19 seuraa.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jani Hartikka ja sihteeriksi Jaana Kokko.

Pöytäkirjantarkastajina ja ääntenlaskijoina toimivat Ahti Hulkkonen ja Antti-Juhani Pekkarinen.

Seuroihin toimitetun esityslistan mukaisesti kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin Aikidoliiton vuoden 2016 toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastajien lausunto sekä myönnettiin niihin liittyen hallitukselle vastuuvapaus. Hokutokai ry jätti vastuuvapauden myöntämiseen eriävän mielipiteen.

Kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin sääntömääräisesti toisen kerran hallituksen esitys sääntömuutoksesta koskien nykyisen oikeusvaliokunnan lakkauttamista ja liiton liittymistä kamppailulajiliittojen yhteiseen kurinpitotoimielimeen.

Toimielimeen Aikidoliiton edustajiksi valittiin Salla Kokko sekä Michael Saarikoski.

Ensimmäistä kertaa käsittelyyn tuli hallituksen esitys Aikidoliiton sääntöjen muuttamiseksi siten, että liiton kokousten seuraaminen etäyhteyden päästä tulee sääntöihin perustuen mahdolliseksi. Esitys hyväksyttiin ja asia tulee toiseen käsittelyyn seuraavassa liittokokouksessa.

Lisäksi kokouksessa käsiteltiin Aikidoliiton lisenssikäytäntö. Äänestyksen jälkeen päätettiin jatkaa nykyistä käytäntöä.

Ennen liittokokousta saatiin Kustaa Ylitalon ja Jani Hartikan ohjauksella nauttia aikidosta myös tatamilla.

Liittovalmentajien haku

Tekninen valiokunta on Suomen Aikidoliiton hallituksen alainen asiantuntijaelin, jonka tarkoituksena on tarjota jäsenseurojen harjoittelijoille mahdollisuus suorittaa Aikikain dan-arvoja Suomessa.

Valiokunnan ydintehtäviä ovat uusien tasoleirien sisällön ja rakenteen suunnittelu ja toteutus, tasoleirien ajallinen ja maantieteellinen rytmittäminen järkeväksi kokonaisuudeksi, dan-graduointien vastaanottaminen, dan-graduointien yleisten tasovaatimusten eli kriteerien määrittely sekä valiokunnan toiminnan läpinäkyvyyden ja vuorovaikutuksen lisääminen muihin liiton toimijoihin, jäsenseuroihin ja niiden valmentajiin ja kyu-graduointituomareihin.

Tekninen valiokunta koostuu 6-8 jäsenestä.

Aikidoliiton hallitus julistaa hakuun 1-4 liittovalmentajan paikkaa. Valmentajien toimikausi alkaa vuoden 2018 alusta.

Liittovalmentajalta edellytetään:

 • jäsenyys Suomen Aikidoliitto ry:n jäsenseurassa
 • toimii aktiivisesti valmennustehtävissä Suomen aikidoliitto ry:n jäsenseurassa
 • pitkäaikainen ja laaja-alainen valmennuskokemus aikidosta
 • vyöarvovaatimus 5. dan ja valmentajakoulutus
 • graduointituomarikokemus
 • sitoutuminen Suomen Aikidoliitto ry:n sääntöihin ja eettisiin periaatteisiin
 • voimassa oleva lisenssi sekä kamppailulajit kattava vakuutus

Hakuaika päättyy 13.8.2017.  Hakemukset tehdään vapaamuotoisina ja ne toimitetaan Liittoon sähköpostitse osoitteella aikido@aikidoliitto.fi

Japanilaisten opettaja-arvojen haku

Opettaja-arvot haetaan sähköisellä hakemuksella Suomen Aikidoliitosta aikido@aikidoliitto.fi

Hakemusten määräpäivät vuonna 2017 ovat 31.5.2017 sekä 30.11.2017.

Hallitus käsittelee hakemukset määräpäivää seuraavassa kokouksessaan.

Ohjaaja-arvohakemus löytyy liiton kotisivuilta osoitteesta:  https://www.aikidoliitto.fi/graduointi/  kohta ”Ohjaajatittelin hakemus”.

Opettaja-arvojen hakukriteerit löytyvät osoitteesta: https://www.aikidoliitto.fi/graduointi/1860-2/

Dan-arvo suosituksesta

Haettavat dan-vyöarvot käsitellään teknisessä valiokunnassa; valiokunta esittää suosituksensa niistä hallitukselle Hombu dojolle lähetettäviksi.

Vyöarvo-anomukset tulee toimittaa 10.9.2017 mennessä Aikidoliittoon Tekniselle valiokunnalle.

Tietoa dan-arvojen suorittamisesta löytyy osoitteesta: www.aikidoliitto.fi/graduointi/dan-arvojen-suoritusohjeet/

Graduointituomarikoulutus

Graduointituomarikoulutus järjestetään Akebono ry:n isännöimänä lauantaina 27.5.2017 Järvenpäässä.

Kouluttajana toimii Juhani Laisi 7.dan shihan.

Lisätietoa tapahtumasta löytyy osoitteessa: https://www.aikidoliitto.fi/tapahtumat/?tapahtuma=175

Aikidoliiton tasoleirit

Vuoden 2017 kaikkien tasoleirien ajankohdat löytyvät osoitteessa: https://www.aikidoliitto.fi/graduointi/tasoleirille-osallistuminen/

Samasta osoitteesta löytyy sähköinen ilmoittautumiskaavake leireille.

Toimisto muistuttaa, että dan-kokelaan tulee olla ennen vyökoetta osallistunut kahdelle tasoleirille (sääntö voimassa 1.7.2017 alkaen – sitä ennen toisen tasoleirin voi korvata korkea-arvoisen aikido-opettajan leirillä).

Vuoden 2017 dan-graduointien ajankohdat sekä dan-graduointihakemus löytyvät osoittesta: https://www.aikidoliitto.fi/graduointi/dan-graduointihakemus/

Suuri Budoleiri 2017

Perinteikäs 8-14 vuotiaiden budoleiri järjestetään tänäkin vuonna Varalan Urheiluopistolla Tampereella.

Leirin aikidon pääohjaajana toimii juniorivaliokunnan jäsen Kari Mantere 4. dan.

Lisätietoa leiristä löytyy osoitteessa: https://budoleiri.sporttisaitti.com/

Ilmoittautumisaika leirille päättyy maanantaina 22.5.2017

Förbundsinfo

I den här infon:

 • Förbundsmöte
 • Ansöka till Förbundsinstruktör
 • Ansökan om Japansk instruktörstitel
 • Dan-grader på rekommendation
 • Graderingsdomarutbildning
 • Aikidoförbundets nivåläger
 • Suuri Budoleiri 2017 – Stora Budolägret 2017

Förbundsmöte

Aikidoförbundets stadgeenliga vårmöte hölls 1.4.2017 i Vanda.

På mötet deltog 19 föreningar med fullmaktsbrev.

TIll ordförande för mötet valdes Jani Hartikka och till sekreterare Jaana Kokko.

Som protokolljusterare och rösträknare fungerade Ahti Hulkkonen och Antti-Juhani Pekkarinen.

I englighet med föredragningslistan, som skickats ut till föreningarna, behandlades och godkändes Aikidoförbundets årsberättelse, bokslut, revisionsberättelse för 2016 samt beviljades ansvarsfrihet för styrelsen.

På mötet behandlades och godkändes stadgeenligt en andra gång styrelsens föredragande gällande ändring i stadgarna för att frigöras från rättsutskottet och anslutas till kampsportförbundens gemensamma disciplinorgan.

Till representanter i organet valdets Salla Kokko och Michael Saarikoski.

För första gången behandlades styrelsens föredragning om ändring av Aikidoförbundets stadgan så, att det enligt stadgan blir möjligt att följa förbundets möten via fjärrkontakt. Föredragningen godkändes och ärendet kommer till en andra behandling vid nästa förbundsmöte.

Dessutom behandlades Aikidoförbundets licenspraxis. Efter omröstning beslöts att fortsätta enligt nuvarande praxis.

Före förbundsmötet fick man njuta av aikido under Kustaa Ylitalos och Jani Hartikas ledning på mattan.

Ansöka till Förbundsinstruktör

Tekniska utskottet är Finlands Aikidoförbunds expertorgan som lyder under styrelsen, vars funktion är att erbjuda medlemsföreningarnas tränande möjlighet att genomföra Aikikais dan-grader i Finland.

Utskottets kärnuppgift är att förnya nivålägrens innehåll och planera strukturen och genomföra, sätta ut tider för nivåläger och få en geografisk spridning till en förnuftig helhet, ta emot dan-graderingar, allmänna nivåkrav på dan-graderingarna som definition av kriterierna samt öppenhet i utskottets funktion och ökad interaktion med andra utskott, med medlemsföreningarna och med deras instruktörer och kyu-graderingsdomare.

Tekniska utskottet består av 6-8 medlemmar.

Aikidoförbundets styrelse förkunnar 1-4 förbundsinstruktörsplatser att sökas. Instruktörernas mandat inleds från början av 2018.

Av Förbundsinstruktören krävs:

 • medlemskap i Finlands Aikidoförbund rf:s medlemsförening
 • fungerar aktivt i instruktörsuppgifter i Finlands Aikidoförbund rf:s medlemsförening
 • mångårig och omfattande instruktörserfarenhet inom aikido
 • krav på bältesgrad 5.dan och instruktörsutbildning
 • graderingsdomarerfarenhet
 • förbinder sig till Finlands Aikidoförbund rf:s regler och etiska principer
 • ikraftvarande licens samt täckande försäkring inom kampsport

Ansökningstiden utgår 13.8.2017.  Ansökan skickas fritt formulerad till Förbundets epost på adressen aikido@aikidoliitto.fi

Ansökan om Japansk instruktörstitel

Instruktörstitlarna ansöks elektroniskt genom att ansöka till Finlands Aikidoförbund aikido@aikidoliitto.fi

Ansökningarnas förfallodagar för år 2017 är 31.5.2017 och 30.11.2017.

Styrelsen behandlar ansökningarna på följande möte efter förfallodatum.

Ansökning om instruktörstitel finns på förbundets hemsidor på adressen  https://www.aikidoliitto.fi/graduointi/ ”Ohjaajatittelin hakemus”

Kriterierna för instruktörstitlarna finns på adressen: https://www.aikidoliitto.fi/graduointi/1860-2/

Dan-grader på rekommendation

Dan-bältesgrader som ansökts behandlas av tekniska utskottet; utskottet presenterar sina rekommendationer till styrelsen som vidarebefordrar dem till Hombu dojo.

Bältesgrad-ansökningarna ska skickas till Aikdoförbundets Tekniska utskott senast 10.9.2017.

Information om rekommendation av dan-grader finns på adressen: www.aikidoliitto.fi/graduointi/dan-arvojen-suoritusohjeet/

Graderingsdomarutbildning

Graderingsdomarutbildning ordnas av Akebono rf på lördag 27.5.2017 i Järvenpää.

Som utbildare fungerar Juhani Laisi 7.dan shihan.

Tilläggsinformation om tillfället finns på adressen: https://www.aikidoliitto.fi/tapahtumat/?tapahtuma=175

Aikidoförbundets nivåläger

Alla aktuella nivåläger för år 2017 finns på adressen: https://www.aikidoliitto.fi/graduointi/tasoleirille-osallistuminen/

Via samma adress finns elektroinisk anmälningsblankett för lägren.

Kansliet påminner om att dan-kandidaten måste ha deltagit i två nivåläger innan deltagande i bältesprovet (regel i kraft från 1.7.2017 – före det kan det andra nivålägret ersättas med ett läger med en högre graderad aikidoinstruktör).

Tidpunkter för dangraderingar år 2017 samt dan-graderingsansökan finns på adressen: https://www.aikidoliitto.fi/graduointi/dan-graduointihakemus/

Suuri Budoleiri 2017 – Stora Budolägret 2017

Det traditionella budolägret för 8-14 åringar ordnas även i år i Varalan Urheiluopisto i Tammerfors.

Som lägrets huvudinstruktör i aikido fungerar juniorutskottets medlem Kari Mentere 4.dan.

Tilläggsinformation om lägret finns på adressen: https://budoleiri.sporttisaitti.com/

Anmälningstiden till lägret utgår måndag 22.5.2017.

Liittotiedotteen ruotsinnos Joakim Borgmästars

Arkisto