Aikidoliitto

Liittotiedote 4.10.2016

Tässä tiedotteessa:

 • Syysliittokokous
 • Kurinpitosäännöt
 • Japanilaiset opettaja-arvot ja graduointioikeudet
 • Liiton valiokunnat
 • Tasoleirit
 • Kinoumi ry/ junioritoiminta

I den här infon:

 • Förbundets höstmöte
 • Disciplinregler
 • Japanska lärotitlar och graderingsrättigheter
 • Förbundets utskott
 • Nivåläger
 • Kinoumi rf/ juniorverksamhet

Syysliittokokous

Suomen Aikidoliiton sääntömääräinen syysliittokokous pidetään 29.10. 2016, Valo-talossa klo 10:00 alkaen.

Sääntömääräisen esityslistan mukaan kokouksessa mm. valitaan uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Lisäksi käsitellään esityksiä Liiton kurinpitosääntöjen muuttamisesta sekä japanilaisten opettaja-arvojen ja graduointituomarioikeuksien tulevaisuudesta.

Kokouskutsu sekä tarvittava oheismateriaali lähetetään jäsenseuroille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Tervetuloa vaikuttamaan yhteisiin asioihin!

Kurinpitosäännöt

Liiton kurinpitosääntöjen laadun, tehokkuuden, jatkuvuuden ja linjakkuuden varmistamiseksi sekä kurinpitotoimien erottamiseksi Liiton Hallituksesta ja toimihenkilöistä, Hallitus esittää syysliittokokouksessa Aikidoliiton liittymistä kamppailulajiliittojen perustettavaan yhteiseen kurinpitovaliokuntaan.

Esityksen mukaan jatkossa liiton kurinpitovaltaa käyttäisi kamppailulajiliittojen yhteinen valiokunta, joka noudattaisi Liiton hyväksymiä kamppailulajiliittojen yhteisiä kurinpitosääntöjä. Aikidoliitolta, kuten muiltakin jäseniltä, valiokuntaan valittaisiin kaksi edustajaa.

Sääntömuutokseen liittyvä materiaali toimitetaan seuroihin liittokokouskutsun yhteydessä.

Japanilaiset opettaja-arvot ja graduointituomarioikeudet

Aikidoliiton Hallituksen tavoitteena on uudistaa Liiton opettaja-arvoja ja niiden suhdetta graduointituomarioikeuksiin. Mietintä uudistuksesta on kiertänyt Liiton valiokunnissa ja siihen on otettu ahkerasti kantaa.

Hallitus esittää tulevassa syysliittokokouksessa jäsenistölle kolme vaihtoehtoa arvojen tulevaisuudesta. Vaihtoehdoista järjestetään neuvoa-antava äänestys, jonka pohjalta lopullinen päätös tehdään.

Vaihtoehdot tuodaan seuroille tietoon liittokokouskutsun yhteydessä.

Tasoleirit

Aikidoliitto on vuonna 2016 pitänyt tähän mennessä 3 tasoleiriä: Tampereella Hiroshi ry:n, Pietarsaaressa Kenshu-Kan ry:n ja Klaukkalassa Kaiten ry:n isännöiminä. Palaute leireistä on ollut erittäin hyvä, siitä iso kiitos järjestäville seuroille sekä kouluttajina toimiville liittovalmentajille.

Tämän vuoden viimeinen tasoleiri Vantaalla Jukara ry:n isännöimänä lähestyy. Lisätietoa leiristä löytyy Liiton tapahtumakalenterista osoitteesta https://www.aikidoliitto.fi/tapahtumat/details/1600-tasoleiri?xref=1567:tasoleiri-jukara-ry

Vuoden 2017 tasoleireistä tiedotetaan, kun aikataulut saadaan varmistettua järjestävien seurojen kanssa.

Liiton valiokunnat

Liiton toimisto muistuttaa, että haku valiokuntiin on käynnissä. Lisätietoa asiasta löytyy osoitteesta https://www.aikidoliitto.fi/44-aikido/385-suomen-aikidoliiton-valiokuntauudistus-etenee

Hakuaika päättyy 30.10.2016.  Hakemukset tehdään vapaamuotoisina ja ne toimitetaan Liittoon sähköpostitse osoitteella aikido@aikidoliitto.fi 

Kinoumi ry:n junioritoiminta

Kirkkonummen Kinoumi ry uusi auditoinnissa ansiokkaasti junioritoiminnan sinettinsä. Seura täytti kaikki VALO:n sinettiseurakriteerit ja on näin oikeutettu käyttämään sinettiseuran merkkiä osoituksena laadukkaasta junioritoiminnasta.

Förbundsinfo

I den här infon:

 • Förbundets höstmöte
 • Disciplinregler
 • Japanska lärotitlar och graderingsrättigheter
 • Förbundets utskott
 • Nivåläger
 • Kinoumi rf/ juniorverksamhet

Förbundets höstmöte

Finlands Aikidoförbunds stadgeenliga höstmöte hålls 29.10.2016, i Valo-huset från kl. 10:00.

På mötet behandlas enligt stadgeenliga föredragningslistan bl.a. val av nya medlemmar till styrelsen för de som är i tur att avgå. Dessutom behandlas framställningar om ändring av Förbundets disciplinregler samt japanska lärotitlar och graderingsdomarrättigheter i framtiden.

Möteskallelse och behövligar bilagor skickas till medlemsföreningarna senast två veckor innan mötet.

Välkommen med för att påverka gemensamma ärenden!

Dicsiplinregler

Förbundets kvalitet, effektivitet, kontinuitet och linje för diciplinära reglers bekräftande samt diciplinära åtgärder för avsättande från Förbundets styrelse och av anställda, presenteras av styrelsen på höstmötet för anslutning av Aikidoförbundet till kampsportförbundets grundande av gemensam disciplinutskott.

Enligt förslaget skulle kampsportförbundets gemensamma utskott i fortsättningen användas för förbundets dicsplinära befogenheter, som skulle överensstämma med av Förbundet godkända kampsportförbundets gemensamma disciplinregler.

Till ustkottet skulle väljas två representanter från Aikidoförbundet, liksom från andra medlemmar. Material kring regeländringarna skickas till föreningarna i samband med förbundsmötets kallelse.

Japanska lärotitlar och graderingsdomarrättigheter

Aikidoförbundets styrelse har som mål att förnya Förbundets lärotitlar och graderingsrättigheterna som hör till dem. Betänkandet har cirkulerat i Förbundets utskott och de har flitigt bemödat sig om att ta ställning.

Styrelsen presenterar tre alternativ på de framtida titlarna på det kommande höstmötet. Mellan alternativen ordnas en rådgivande omröstning, på vilken det slutgiltiga beslutet tas.

Alternativen ges till föreningarnas kännedom i samband med förbundsmötets kallelse.

Nivålägren

Aikidoförbundet har hittills hållit 3 nivåläger under år 2016: I Tammerfors Hiroshi rf:s, Jakobstad Kenshu-kan rf:s och Klaukkala Kaiten rf:s regi. Responsen från lägren har varit väldigt bra. Ett stort tack för det till föreningarna som arrangerat och till de förbundsinstruktörer som fungerat som utbildare.

Det här årets sista nivåläger i Vanda Jukara rf:s regi närmar sig. Tilläggsinformation om lägret finns i Förbundets händelsekalender via länken https://www.aikidoliitto.fi/tapahtumat/details/1600-tasoleiri?xref=1567:tasoleiri-jukara-ry

Infomation om nivålägren 2017 kommer när tidtabellen bekräftats med de föreningar som arrangerar.

Förbundents utskott

Förbundets kansli påminner om att ansökan till utskotten är på gång. Tilläggsinformation om ärendet finns via adressen https://www.aikidoliitto.fi/44-aikido/385-suomen-aikidoliiton-valiokuntauudistus-etenee

Ansökningstiden utgår 30.10.2016. Fritt formulerade ansökningar skickas in till Förbundet per epost till adressen aikido@aikidoliitto.fi

Kinoumi rf:s juniorverksamhet

Kyrkslätt Kinoumi rf har förtjänstfullt fått sin sinetti för juniorverksamheten. Föreningen uppfyllde alla VALO:s sinettikrav och berättigades till att använda sinettiseura märket som bevis för sin kvalitativa juniorverksamhet.

Liittotiedotteen ruotsinkielinen käännös Joakim borgmästars

Arkisto