Aikidoliitto
musta vyö

Dan-graduointiuudistus

Suomen Aikidoliiton tekninen valiokunta käynnisti vuonna 2019 työn, jonka tavoitteena oli dan-graduointivaatimusten uudistaminen. Alusta alkaen tässä työssä ei ole ollut tarkoitusta muuttaa dan-graduoinnin teknisiä vaatimuksia. Edelleen dan-graduointien 1-4. tasoille kuuluvat kaikki kyu-graduointimatriisissa mainitut tekniikat ja suositeltavat lisäharjoitteet sekä oppimistavoitteet. Dan-graduointivaatimusten uudistamisen tarkoitus on muodostaa yhtenäinen ja kasvava oppimispolku 4. daniin asti. Tämä on tehty määrittämällä eri dan-asteille toisistaan selvästi eroavat oppimistavoitteet. Lisäksi, aikaisempiin dan-graduointivaatimuksiin verrattuna graduointiaikoja on lyhennetty Hombun mallin mukaisiksi.

Työ etenee liiton dan-arvon omaavalle jäsenistölle lähetetyllä dan-uudistuskyselyllä.


Förnyelse av dan-gradering

Finlands Aikidoförbunds (SAiL) tekniska utskott inledde år 2019 ett arbete med målet att förnya dan-graderingskraven. Från första början var meningen med arbetet att inte ändra dan-gradringarnas tekniska krav. Fortfarande hör alla omnämnda kyu-tekniker och rekommenderade tilläggsövningar samt inlärningsmål till dan-graderingens 1-4 nivå. Avsikten med förnyelsen av dan-graderingskraven är att skapa en enhetlig och utvecklande inlärningsstig ända till 4.dan. Det här har gjorts genom att definiera tydliga skillnader i inlärningsmålen mellan olika dan-nivåer. Dessutom har graderingstiden förkortats i enlighet med Hombus model,l jämfört med de tidigare dan-graderingskraven.

Laura von Boehm

Suomen Aikidoliitto
pääsihteeri

Arkisto