Aikidoliitto

Liittotiedote 11.9.2019

Tässä tiedotteessa:

  • Uudet kyu-graduointivaatimukset on viimeistelty
  • Lisenssien valvontaa tiukennetaan ennen dan-graduointeja

I den här infon:

  • Nya kyu-graderingskraven har färdigställts
  • Skärpt övervakning av licenser inför dan-graderingar

Uudet kyu-graduointivaatimukset on viimeistelty

Tekninen valiokunta on viimeistellyt vuoden alussa julkaistut uudet kyu-graduointivaatimukset ja liiton hallitus on hyväksynyt ne 8.9. Kyu-graduointien asetekniikkavaatimuksiin ei ole tehty muutoksia.

Uudet vaatimukset löytyvät liiton sivuilta Graduointi-osion alta: https://www.aikidoliitto.fi/graduointi/

Lisenssien valvontaa tiukennetaan ennen dan-graduointeja

Aikidoliiton jokaisen jäsenseuran jokaisella harrastajalla tulee olla aikidolisenssi. Liiton hallitus päätti kokouksessaan 28.8.2019, että lisenssien valvontaa tiukennetaan ennen dan-kokeita. Päätöksen perustana on, että lisenssimaksut luovat aineellisen perustan sille, että aikidoa voidaan harjoittaa järjestäytyneesti Suomessa. Lisäksi on parempi, että mahdollisimman laaja joukko harrastajia maksaa lisenssin, kuin että suppea joukko joutuu maksamaan korkeampia lisenssimaksuja.

Ennen 1. danin koetta kokelaalla tulee olla ollut lisenssi ainakin yhtenä vuonna, ennen 2. danin koetta (1. danin suorituksen jälkeen) kokelaalla tulee olla ollut lisenssi ainakin kahtena vuonna, ennen 3. danin koetta (2. danin suorituksen jälkeen) ainakin kolmena vuonna ja ennen 4. danin koetta (3. danin suorituksen jälkeen) ainakin neljänä vuonna. Kun vaatimus harjoitteluvuosista edellisen danin jälkeen menee samalla tavalla kuin kunkin danin järjestysluku, uusi sääntö tulee voimaan neljän vuoden kuluessa seuraavalla liukumalla:

Vuonna 2019
1. dan: 1 vuosi lisenssiä maksettuna
2. dan: 1 vlm.
3. dan: 1 vlm.
4. dan: 1 vlm.

Vuonna 2020
1. dan: 1 vuosi lisenssiä maksettuna
2. dan: 2 vlm.
3. dan: 2 vlm.
4. dan: 2 vlm.

Vuonna 2021
1. dan: 1 vuosi lisenssiä maksettuna
2. dan: 2 vlm.
3. dan: 3 vlm.
4. dan: 3 vlm.

Vuonna 2022
1. dan: 1 vuosi lisenssiä maksettuna
2. dan: 2 vlm.
3. dan: 3 vlm.
4. dan: 4 vlm.

Ja tästä eteenpäin kuten v. 2022. Hallitus käsittelee poikkeustapaukset hakemuksesta, esim. jos aikidon harrastaja on asunut ulkomailla ja harrastanut aikidoa siellä paikallisten ohjeiden mukaan.

Nya kyu-graderingskraven har färdigställts

Tekniska utskottet har färdigställt de i början av året publicerade kyu-graderingskraven och förbundets styrelse har godkänt dem 8.9. Inga ändringar har gjorts gällande vapen teknikkraven i kyu-graderingskraven.

De nya kraven finns på förbundets sidor under Graduointi: https://www.aikidoliitto.fi/graduointi/

Skärpt övervakning av licenser inför dan-graderingar

Alla aikidoutövare i medlemsföreningar som hör till Aikidoförbundet måste ha aikidolicens. Förbundets styrelse beslöt på sitt möte 28.8.2019 att övervakningen av licenser inför dan-graderingar skärps. Beslutet grundar sig på att licensavgifterna utgör en väsentlig grund för att aikido ska kunna utövas på ett organiserat sätt i FInland. Det är bättre att en så stor grupp utövare som möjligt betalar licensen, än att en liten grupp tvingas betala en högre licensavgift. Innan utövaren graderar 1.dan måste man ha haft licens åtminstone ett år, inför 2.dan måste man ha haft licens åtminstone två år (efter genomförd 1.dan gradering), inför 3.dan måste man ha haft licens åtminstone tre år (efter genomförd 2.dan gradering) och inför 4.dan åtminstone fyra år (efter genomförd 3.dan gradering). Eftersom kraven på träningsår från föregående dan följer samma system, börjar regeln gälla inom fyra år enligt följande förskjutning:

År 2019
1.dan: 1 års licens betald
2.dan: 1 ålb
3.dan: 1 ålb
4.dan: 1 ålb

År 2020
1.dan: 1 års licens betald
2.dan: 2 ålb
3.dan: 2 ålb
4.dan: 2 ålb

År 2021
1.dan: 1 års licens betald
2.dan: 2 ålb
3.dan: 3 ålb
4.dan: 3 ålb

År 2022
1.dan: 1 års licens betald
2.dan: 2 ålb
3.dan: 3 ålb
4.dan: 4 ålb

Åren därefter enligt år 2022. Styrelsen behandlar undantag genom ansökan, t.ex. om aikidoutövaren har bott utomlands och har tränat enligt där gällande regler.

Laura von Boehm

Suomen Aikidoliitto
pääsihteeri

Arkisto