Aikidoliitto

Eettiset periaatteet ja yhdenvertaisuus

Eettiset periaatteet

Hyväksytty liittokokouksessa 27.11.2004

1. Tarkoitus

Näiden periaatteiden tarkoitus on luoda ymmärrystä ja kunnioitusta niitä eettisiä periaatteita kohtaan, joiden tulee olla Aikidoliiton jäsenseurojen budoharjoittelun perustana. Lajia tulee harjoitella ja harrastaa osallistujien välisen hyvän yhteisymmärryksen sekä keskinäisen kunnioituksen ja arvostuksen hengessä. Kaiken harjoittelun lähtökohta on avoimuus, rehellisyys, suvaitsevuus, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo.

Periaatteet tukevat harjoittelun perusajatuksena olevaa yhteiskunnallista ja moraalista kasvatusta ja niiden tavoitteena on omalta osaltaan ohjata väkivallattomuuteen niin harjoittelun piirissä kuin sen ulkopuolellakin.

Aikidoliiton eettiset periaatteet pohjautuvat osittain mm. Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n (SLU) Reilu Peli –julkaisuun.

2. Sovellusalueita

Nämä eettiset periaatteet velvoittavat kaikkia Aikidoliiton ja sen alaisten seurojen harrastajia, ohjaajia ja opettajia. Käytettäessä ulkomaalaisia ohjaajia, joiden arvot ja tekniikat poikkeavat näistä sovellettavista periaatteista, heille tulee tiedottaa, mikä pätee Suomen olosuhteissa, ja heidät tulee sitouttaa opetus- ja ohjaustyössään tässä mainittuihin ohjeisiin.

3. Vastuu

Seuralla tulee olla sen hallituksen hyväksymä/iä ohjaaja/ohjaajia. Ohjaajat ja opettajat vastaavat siitä, että ohjaus, harjoittelu sekä muu koulutus tapahtuu Aikidoliiton hyväksymien ohjeiden ja periaatteiden mukaisesti.

Jokaisen ohjaajan ja opettajan velvollisuus on seurata lajin kehitystä sekä valppaasti ja vakavasti valvoa ja ohjata lajin harrastajia harjoittelemaan lajia näiden eettisten periaatteiden mukaisesti. Näiden rikkomuksista tulee välittömästi keskustella, jotta yksittäinen harrastaja saa selvät ohjeet voimassa olevista periaatteista.

4. Ohjaus ja harjoittelu

Ohjaajan/opettajan tulee olla lajin esikuvana. Hänen on opetettava harjoittelijoille lajinomaista ja urheilullista käytöstä niin harjoitussalissa kuin sen ulkopuolellakin. Taito ja mielenhallinta ovat urheilullisen menestyksen avaimia.

Opetuksessaan ohjaajan tulee:

  1. opettaa lajinomaisia tekniikoita ja asentoja sekä vartalon ja mielen hallintaa
  2. valita huolella kunkin harjoittelijan taitoihin, ikään ja kehitykseen soveltuvat tekniikat sekä harjoitteet.

Opetuksessaan ohjaaja ei saa

  1. käyttää raaistavia tai halventavia menetelmiä tai tekniikoita
  2. harjoittaa tai opettaa muutoin sopimattomia tekniikoita eikä luvattomien välineiden käyttöä
  3. puhua halventavasti omasta tai muista lajeista, seuroista, ohjaajista tai muillakaan tavoin väheksyä niitä

Junioriharjoittelijoiden harjoittelun tavoitteena on heidän kasvunsa tukeminen. Junioriaikido pohjautuu leikkiin. Sen tavoitteena on kasvattaa lapsia yhteisölliseen toimintaan, yhteisesti laadittujen sääntöjen noudattamiseen, yhteisistä asioista päättämiseen sekä ottamaan vastuuta omasta harrastuksestaan.

5. Kilpailu

Aikidoon ei kuulu kilpailutoimintaa.

6. Suhtautuminen päihde-, doping- ja lääkeaineisiin

Aikidoliitto jäsenseuroineen suhtautuu kielteisesti dopingaineiden käyttöön sekä päihde- ja lääkeaineiden väärinkäyttöön.

7. Markkinointi

Kaiken markkinoinnin, lajinäytökset mukaan lukien, tulee olla luotettavaa, asiallista ja totuuden mukaista. Jokaisen velvollisuutena on markkinoinnissa seurata hyvää urheilullista tapaa ja yhteyksissään yleisön, viranomaisten ja joukkoviestimien kanssa edistää lajin arvostusta ja hyvää mainetta.

8. Valvonta ja seuraaminen

Liiton (hallituksen) ja sen alaisten seurojen tulee valvoa näiden periaatteiden noudattamista.

Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuuslaki on astunut voimaan 30.12.2014. Lain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö edellyttää kaikilta avustusta saavilta urheilujärjestöiltä yhdenvertaisuussuunnitelman laadintaa siten, että suunnitelma on valmis, ja järjestön hyväksymä ennen vuoden 2016 loppua.

Kamppailulajiliitot Aikidoliitto, Judoliitto, Karateliitto, Miekkailu- ja 5-otteluliitto, Nyrkkeilyliitto, Painiliitto ja Taekwondoliitto ovat laatineet yhteisen yhdenvertaisuussuunnitelman.

——–

Etiska principer

godkända av förbundsmötet den 27.11.2004
Ruotsinnos Katianne Kuula

1. Målsättning

Målsättningen med dessa principer är att skapa förstående och respekt för de etiska principer, som skall vara grunden för budoträningen i medlemföreningarna i Aikidoförbundet. Träningen skall ske i en anda av gemensam respekt och uppskattning med gott samförstånd mellan deltagarna. Utgångspunkterna för all träning skall vara öppenhet, hederlighet, tolerans, rättvisa och jämlikhet.

Principerna stöder den samhälleliga och moraliska fostran som är en grund för träningen. Målsättningen för principerna är att för sin del leda till icke-våld både inom och utanför träningen.

Aikidoförbundets etiska principer grundar sig delvis på bl.a. Reilu Peli-publikationen (Suomen Liikunta ja Urheilu ry; SLU).

2. Tillämpningsområden

De här etiska principerna förpliktar samtliga utövare, ledare och lärare inom Aikidoförbundet och föreningar underställda den. Vid användning av utländska ledare, vars värden och tekniker avviker från tillämpningen av dessa principer, skall de informeras om det som gäller i finska förhållanden och de skall förbindas till dessa anvisningar i sin undervisning och handledning.

3. Ansvar

En förening skall ha en eller flera ledare godkända av föreningens styrelse. Ledarna och lärarna ansvarar för att handledningen, träningen och annan utbildning sker i enlighet med anvisningar och principer godkända av Aikidoförbundet.

Var och en lärare och ledare har en skyldighet att följa med grenens utveckling samt att uppmärksamt och allvarligt övervaka och leda utövarna att träna grenen i enlighet med dessa etiska principer. Brott mot principerna skall omedelbart tas upp i diskussion, så att en enskild utövare av grenen får tydliga anvisningar om de principer som gäller.

4. Handledning och träning

Ledaren/läraren skall vara en förebild för grenen. Hen skall lära utövarna grenspecifikt och sportigt beteende såväl vid dojo, som utanför den. Färdighet och sinneskontroll är nycklar till framgång inom sport.

Ledaren skall i sin undervisning:

  • lära ut grentypiska tekniker och ställningar samt kontroll av kropp och sinne
  • med omsorg välja lämpliga tekniker och övningar som lämpar sig för utövarnas skicklighet, ålder och utveckling

Ledaren från inte i sin undervisning:

  • använda metoder eller tekniker som är nedsättande eller förråande
  • utöva eller lära ut tekniker som i övrigt är olämpliga eller tekniker där icke tillåten utrustning används
  • tala nedsättande om sin eller andra grenar, föreningar, ledare eller på annat sätt förringa dem

Grunden för juniorernas träning är att stöda deras tillväxt. Junioraikido grundar sig på lek. Dess målsättning är att uppfostra barnen till gemenskaplighet, att följa gemensamma regler, att fatta beslut i gemensamma ärenden och att ta ansvar för sin egen hobby.

5. Tävlingsverksamhet

Tävlingsverksamhet hör inte till aikido

6. Förhållning till rusmedel, doping och medikament

Aikidoförbundet jämte dess medlemsföreningar ställer sig negativt till användning dopningsmedel samt missbruk av rusmedel och medikament.

7. Marknadsföring

All marknadsföring, medräknat uppvisningar skall vara tillförlitligt, sakligt och sanningsenligt. Det är var och ens skyldighet att i marknadsföringen följa god idrottslig sed och att främja grenens uppskattning och goda rykte i kontakter med publik, myndigheter och media.

8.Övervakning och uppföljning

Förbundet (styrelsen) och föreningar underställda den skall övervaka efterlevnaden av dessa principer.