Hallitus

Aikidoliiton hallitus on liiton toimeenpaneva elin, joka hoitaa liittokokouksen sille antamin valtuuksin aikidoliiton hallinnon ja siihen liittyvän päätöksenteon. Hallituksen tehtäviin kuuluu mm. uusien jäsenseurojen hyväksyntä, valtionavun hakeminen, matka-avustukset ja aikidon edistäminen Suomessa.

Hallituksen jäsenet valitaan kolmivuotiskaudeksi, aina kaksi kerrallaan. Näin varmistetaan sekä toiminnan uudistaminen että hallinnon jatkuvuus. Liiton toiminnanjohtaja toimii sihteerinä hallituksen kokouksissa.

Liiton säännöissä hallituksen tehtävät on määritelty seuraavasti:

 1. ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin liiton tarkoitusperien toteuttamiseksi
 2. edustaa liittoa, hoitaa sen juoksevia asioita ja esiintyä liiton puolesta kantajana ja vastaajana
 3. kutsua koolle liiton kokoukset, valmistaa niissä käsiteltävät asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt lailliset päätökset
 4. hoitaa liiton varoja sekä periä jäseniltä perittävät jäsenmaksut
 5. huolehtia liiton vuosikertomuksen laatimisesta ja tilinpäätöksen tekemisestä
 6. laatia ehdotukset liiton talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi
 7. päättää jäsenten hyväksymisestä liiton jäseneksi ja erottamisesta liitosta
 8. antaa valtakirjat liiton edustajille kansainvälisiin kongresseihin
 9. pitää jäsenluetteloa
 10. hyväksyä ketkä henkilöt ovat oikeutettuja ottamaan vastaan vyösuoritukset. Vasta kun liiton hallitus on vahvistanut vyösuoritukset, ovat ne voimassa liittoon nähden
 11. vahvistaa vyövaatimukset
 12. pitää luetteloa kaikista liiton hyväksymistä kyu- ja dan-arvon saaneista henkilöistä
 13. esittää kunniajäsen- ja kunniamerkkiasiat liittokokoukselle
 14. ottaa tarpeelliset toimihenkilöt
 15. asettaa tarvittaessa toimikuntia ja jaostoja, jotka liitto toimintaansa varten tarvitsee
 16. hoitaa muut liitolle kuuluvat asiat.