Aikidoliitto

Ohje ohjaajatitteleistä

Opettaja-arvot haetaan sähköisellä lomakkeella Suomen Aikidoliitosta.

Hallitus käsittelee hakemukset kaksi kertaa vuodessa pääsihteerin esittelystä.

Fukushidoin (henkilö hakee arvonimeä itse)

 Vaatimukset:

 • Vähintään 2. dan
 • Vähintään 1. tason valmentajakoulutus. Mikäli hakija ei ole suorittanut 1. tason koulutusta, hän voi hakea siihen korvaavuutta vapaamuotoisella hakemuksella. Korvaavuutta voi hakea, jos hakijalla on vähintään 10 vuoden kokemus säännöllisestä aikidoharjoitusten ohjaamisesta. Hakemuksessa on käsiteltävä vähintään seuraavat aiheet:
  • Ohjaamiskokemuksen määrällinen ja laadullinen kuvaus tiiviisti pääpiirteittäin
  • Hakijan arvio a) omista vahvuuksistaan ja b) kehittämistä vaativista osa-alueista aikidovalmentajana
  • Hakijan oma näkemys aikidovalmentajan tärkeimmistä tehtävistä ja vastuista sekä rooliin liittyvistä eettisistä näkökohdista.
 • Korvaavuuden hyväksymisestä päättää Aikidoliiton hallitus koulutusvaliokunnan antaman lausunnon pohjalta.
 • Suoritettu graduointituomarikoulutus
 • Sitoutuu noudattamaan Suomen Aikidoliiton sääntöjä ja eettisiä periaatteita
 • Ohjaa vakituisesti harjoituksia
 • Toimii aktiivisesti aikidon parissa

Myönnetty opettaja-arvo on henkilökohtainen, kansallinen ja pysyvä.

Fukushidoin opettaja-arvon omaavilla henkilöillä on oikeus myöntää vyöarvoja 6.-1. kyu.

Kertamaksu: 30 euroa.

Erikoistapauksissa hallituksella on mahdollisuus myöntää määräaikainen fukushidoin opettaja-arvo myös henkilöille, joilla ei ole muodollista 1. tason koulutusta suoritettuna. Jollei seurassa ole ehdot täyttävää opettajaa, voidaan fukushidoin-arvo myöntää määräajaksi henkilölle, jolla on vähintään 1. dan.

Shidoin (henkilö hakee arvonimeä itse)

Vaatimukset:

 • Vähintään 4. dan
 • Fukushidoin arvo
 • Vähintään 2. tason valmentajakoulutus tai 20 vuoden ohjaajakokemus
 • Sitoutuu noudattamaan Suomen Aikidoliiton sääntöjä ja eettisiä periaatteita

Lisäksi hakijalla on oltava kaksi tai useampi seuraavista:

 • 3. tason ohjaajakoulutus
 • Harjoitusten toistuva ohjaus oman seuran ulkopuolella
 • Toistuva osallistuminen harjoituksiin Suomen ulkopuolella
 • Seuran pääohjaaja
 • Toistuvasti valmentanut harjoittelijoita dan-kokeisiin
 • Muu vastaava kokemus

Myönnetty opettaja-arvo on henkilökohtainen, kansallinen ja pysyvä.

Shidoin opettaja-arvon omaavilla henkilöillä on oikeus myöntää vyöarvoja 6.-1. kyu.

Kertamaksu: 30 euroa.

Shihan

Aikikai Hombu dojon ohje shihan tittelin hausta:  Rules for Appointment of Shihan

Arvot vuonna 2015 ja sitä aikaisemmin

Harjoittelijan ei tarvitse uudelleen hakea kertaalleen myönnettyä opettaja-arvoa, mutta hänen tulee ilmoittaa sähköisesti liittoon osoitteeseen aikido@aikidoliitto.fi , että on edelleen aktiivinen aikidon parissa.

Hallitus vahvistaa ilmoittautuneiden harjoittelijoiden arvot erillispäätöksellä.

Henkilö, joka ei noudata Suomen Aikidoliiton sääntöjä ja eettisiä periaatteita, voi menettää japanilaisen opettaja-arvonsa. Tästä hallitus tekee esityksen liittokokoukseen, jossa asia käsitellään.

Lisätietoa saa Aikidoliiton toimistolta osoitteesta aikido@aikidoliitto.fi tai puhelimitse 040-573 8166

__________________

Finlands Aikidoförbunds beviljande av fukushidoin och shidoin instruktörstitlar

Ansökan om instruktörstitlarna görs via elektronisk blankett till Finlands Aikidoförbund.

Styrelsen behandlar ansökningarna två gånger per år på framställan av generalsekreteraren.

Fukushidoin (personen ansöker om titeln själv)

Krav:

 • Minst 2. dan
 • Minst 1-nivå instruktörsutbildning eller 10 års erfarenhet som instruktör
 • Genomförd graderingsdomarutbildning
 • Förbinder sig att följa Finlands Aikidoförbunds regler och etiska prinicper
 • Instruerar träningar regelbundet
 • Fungerar aktivt inom aikido

Beviljade instruktörstitlar är personliga, nationella och bestående.
Innehavare av fukushidoin instruktörstitel har rätt att godkänna 6.-1.kyu bältesgrader.
Engångsavgift: 30 euro.

I specialfall har styrelsen möjlighet att godkänna tidsbestämda fukushidoin instruktörstitlar också till personer som inte har genomgått formell 1-nivå utbildning. Ifall det inte i föreningen finns instruktörer som uppfyller kraven, kan fukushidoin titeln godkännas tidsbestämt till en som har 1. dan. En övergångstid på 3-5 för att utbilda instruktörerna.

Shidoin (personen ansöker om titeln själv)

Krav:

 • Minst 4.dan
 • Fukushidoin titel
 • Minst 2-nivå instruktörsutbildning eller 20 års erfarenhet som instruktör
 • Förbinder sig att följa Finlands Aikidoförbunds regler och etiska principer

Dessutom ska den som ansöker uppfylla två eller flera av följande krav:

 • 3-nivå instruktörsutbildning
 • Regelbundet instruera träningar utanför egen förening
 • Regelbundet deltagande i träningar utanför Finland
 • Föreningens huvudinstruktör
 • Regelbundet tränat utövare inför dan-prov
 • Annan motsvarande erfarenhet

Beviljade instruktörstitlar är personliga, nationella och bestående.
Innehavare av shidoin instruktörstitel har rätt att godkänna 6.-1.kyu bältesgrader.
Engångsavgift: 30 euro

Ansökningar  år 2015 och tidigare

Man behöver inte ansöka redan beviljade titlar på nytt, men man måste meddela per epost till adressen aikido@aikidoliitto.fi att man fortfarande är aktiv inom grenen.
Styrelsen bekräftar titeln med ett skilt beslut till de som meddelat.

Person som inte följer Finlands Aikidoförbunds regler och principer kan förlora sin Japanska lärartitel. Styrelsen gör ett framläggande till förbundsmötet, där ärendet behandlas.

Tilläggsinformation fås av Aikidoförbundets kansli per epost aikido@aikidoliitto.fi eller per telefon 040-572 8166