Aikidoliitto

Suomen Aikidoliiton myöntämät fukushidoin ja shidoin opettaja-arvot

Japanilaisten opettaja-arvojen rinnalla tapahtuva graduointituomarioikeuksien haku pysyy toistaiseksi ennallaan.

Juniorigraduointioikeuksiin ei tule muutoksia.

Aikidoliiton hallituksen päätöksellä

Opettaja-arvot haetaan  sähköisellä hakemuksella Suomen Aikidoliitosta aikido@aikidoliitto.fi

Hallitus käsittelee hakemukset kaksi kertaa vuodessa liittosihteerin esittelystä.

Fukushidoin (henkilö hakee arvonimeä itse)

Vaatimukset:

 • vähintään 2. dan
 • vähintään 1.-tason valmentajakoulutus tai 10 vuoden ohjaajakokemus
 • suoritettu graduointituomarikoulutus
 • sitoutuu noudattamaan Suomen Aikidoliiton sääntöjä ja eettisiä periaatteita
 • ohjaa vakituisesti harjoituksia
 • toimii aktiivisesti aikidon parissa

Myönnetty opettaja-arvo on henkilökohtainen, kansallinen ja pysyvä.

Fukushidoin opettaja-arvon omaavilla henkilöillä on oikeus myöntää vyöarvoja 6.-1. kyu.

Kertamaksu: 30 euroa

Erikoistapauksissa hallituksella on mahdollisuus myöntää määräaikainen fukushidoin opettaja-arvo myös henkilöille, joilla ei ole muodollista 1. tason koulutusta käyty. Jollei seurassa ole ehdot täyttävää opettajaa, voidaan fukushidoin-arvo myöntää määräajaksi henkilölle, jolla on vähintään 1. dan. Siirtymäaika kouluttaa ohjaajat 3-5 vuoden sisällä.

Shidoin (henkilö hakee arvonimeä itse)

Vaatimukset:

 • vähintään 4. dan
 • fukushidoin arvo
 • vähintään 2.-tason valmentajakoulutus tai 20 vuoden ohjaajakokemus
 • sitoutuu noudattamaan Suomen Aikidoliiton sääntöjä ja eettisiä periaatteita

Lisäksi haltijalla on oltava kaksi tai useampi seuraavista:

 • 3-tason ohjaajakoulutus
 • harjoitusten toistuva ohjaus oman seuran ulkopuolella
 • toistuva osallistuminen harjoituksiin Suomen ulkopuolella
 • seuran pääohjaaja
 • toistuvasti valmentanut harjoittelijoita dan-kokeisiin
 • muu vastaava kokemus

Myönnetty opettaja-arvo on henkilökohtainen, kansallinen ja pysyvä.

Shidoin opettaja-arvon omaavilla henkilöillä on oikeus myöntää vyöarvoja 6.-1. kyu.

Kertamaksu: 30 euroa

Uusien opettaja-arvojen haku on avattu

Sähköinen hakemusten tulee olla liitossa 31.12.2016 mennessä. Hakemus löytyy liiton kotisivuilta kohdasta graduoinnit  https://www.aikidoliitto.fi/graduointi/   ”ohjaajatittelin hakemus”.

Hallitus käsittelee hakemukset vuoden 2017 ensimmäisessä kokouksessaan.

Arvot, jotka on myönnetty ennen tätä päätöstä, vuonna 2015 ja sitä aikaisemmin

Harjoittelijan ei tarvitse uudelleen hakea kertaalleen myönnettyä arvonimeä, mutta hänen tulee ilmoittaa sähköisesti liittoon osoitteeseen aikido@aikidoliitto.fi , että on edelleen aktiivinen lajin parissa.

Hallitus vahvistaa ilmoittautuneiden harjoittelijoiden arvot erillispäätöksellä.

Henkilö, joka ei noudata Suomen Aikidoliiton sääntöjä ja eettisiä periaatteita, voi menettää japanilaisen opettaja-arvonsa. Tästä hallitus tekee esityksen liittokokoukseen, jossa asia käsitellään.

Lisätietoa tarvittaessa saa Aikidoliiton toimistolta osoitteesta aikido@aikidoliitto.fi tai puhelimitse 040-573 8166

Finlands Aikidoförbunds beviljande av fukushidoin och shidoin instruktörstitlar

Ansökan om Japanska instruktörstitlar med tillhörande graderingsdomarrättighet förblir oförändrade tillsvidare.

Juniorgraderingsrättigheterna förändras inte.

Enligt Aikidoförbundets beslut

Ansökan om instruktörstitlarna görs via epost till Finlands Aikidoförbund aikido@aikido.fi

Styrelsen behandlar ansökningarna två gånger per år på framställan av förbundssekreteraren.

Fukushidoin (personen ansöker om titeln själv)

Krav:

 • minst 2.dan
 • minst 1-nivå instruktörsutbildning eller 10 års erfarenhet som instruktör
 • genomförd graderingsdomarutbildning
 • förbinder sig att följa Finlands Aikidoförbunds regler och etiska prinicper
 • instruerar träningar regelbundet
 • fungerar aktivt inom aikido

Beviljade instruktörstitlar är personliga, nationella och bestående.
Innehavare av fukushidoin instruktörstitel har rätt att godkänna 6.-1.kyu bältesgrader.
Engångsavgift: 30 euro.

I specialfall har styrelsen möjlighet att godkänna tidsbestämda fukushidoin instruktörstitlar också till personer som inte har genomgått formell 1-nivå utbildning. Ifall det inte i föreningen finns instruktörer som uppfyller kraven, kan fukushidoin titeln godkännas tidsbestämt till en som har 1.dan. En övergångstid på 3-5 för att utbilda instruktörerna.

Shidoin (personen ansöker om titeln själv)

Krav:

 • minst 4.dan
 • fukushidoin titel
 • minst 2-nivå instruktörsutbildning eller 20 års erfarenhet som instruktör
 • förbinder sig att följa Finlands Aikidoförbunds regler och etiska principer

Dessutom ska den som ansöker uppfylla två eller flera av följande krav:

 • 3-nivå instruktörsutbildning
 • regelbundet instruera träningar utanför egen förening
 • regelbundet deltagande i träningar utanför Finland
 • föreningens huvudinstruktör
 • regelbundet tränat utövare inför dan-prov
 • annan motsvarande erfarenhet

Beviljade instruktörstitlar är personliga, nationella och bestående.
Innehavare av shidoin instruktörstitel har rätt att godkänna 6.-1.kyu bältesgrader.
Engångsavgift: 30 euro

Ansökan om nya instruktörstitlar har öppnats

Ansökan måste vara förbundet till handa senast 31.12.2016.

https://www.aikidoliitto.fi/graduointi/   ”ohjaajatittelin hakemus”.

Styrelsen behandlar ansökningarna på sitt första möte 2017.

Ansökningar som beviljats innan detta beslut, år 2015 och tidigare

Man behöver inte ansöka redan beviljade titlar på nytt, men man måste meddela per epost till adressen aikido@aikidoliitto.fi att man fortfarande är aktiv inom grenen.
Styrelsen bekräftar titeln med ett skilt beslut till de som meddelat.

Person som inte följer Finlands Aikidoförbunds regler och principer kan förlora sin Japanska lärartitel. Styrelsen gör ett framläggande till förbundsmötet, där ärendet behandlas.

Tilläggsinformation fås vid behov av Aikidoförbundets kansli per epost aikido@aikidoliitto.fi eller per telefon 040-572 8166

Arkisto